fi       Skriv ut | pdf

Kommunala affärsverk

Kommunala affärsverk är en kommuns affärsverk, en samkommuns affärsverk och affärsverkssamkommuner.

En kommuns eller en samkommuns affärsverk är en del av kommunens eller samkommunens organisation. En affärsverkssamkommun är däremot en självständig sammanslutning.

Ett affärsverk som bildats av en kommun kallas kommunens affärsverk och ett affärsverk som bildats av en samkommun kallas samkommunens affärsverk. I värdkommunsmodellen kan värdkommunen ha ett affärsverk som lyder under ett gemensamt organ för två eller flera kommuner. En samkommun som bildats av flera kommuner och samkommuner och som har i uppgift att driva ett kommunalt affärsverk kallas affärsverkssamkommun.

En kommun eller samkommun kan bilda kommunala affärsverk för uppgifter som ska skötas enligt företagsekonomiska principer. När en kommun sköter uppgifter enligt 7 § i kommunallagen i ett konkurrensläge på marknaden ska den överföra skötseln av uppgifterna till ett aktiebolag, ett andelslag, en förening eller en stiftelse (bolagiseringsskyldighet).
 
Ett kommunalt affärsverks uppgifter och verksamhet ska höra till kommunens ansvarsområde. Ett affärsverk är uttryckligen avsett att vara en producentorganisation för kommunal service. Typiska kommunala affärsverk är till exempel vattentjänstverken.

Affärsverk används också inom kommunernas interna service och för samarbete i anknytning till produktionen av kommunernas lagstadgade basservice.
 
 

Innehållet granskat  28.4.2016 Marja-Liisa Ylitalo
av:


Ytterligare information

Visa kontaktinformation
Pirkka-Petri Lebedeff
ledande jurist +358 9 771 2773, +358 500 482 016
Marja-Liisa Ylitalo
sakkunnig +358 9 771 2083, +358 50 410 0054
Paavo Taipale
chef för samhällstekniken +358 9 771 2559, +358 50 380 8368

Telefon:
+358 9 771 2773 
Mobiltelefon:
+358 500 482 016 
E-post:
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi 
Uppgifter:
kommunkoncernen och dess styrning
kommunerna och marknaden
bolagsrätt
avtalsrätt
allmänna principer för offentligt stöd
skadestånds- och försäkringsrätt
konkursrätt
handledning och rådgivning som gäller rättegångar

Telefon:
+358 9 771 2083 
Mobiltelefon:
+358 50 410 0054 
E-post:
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi 
Uppgifter:
ekonomistyrning
revision
intern kontroll
riskhantering

Paavo Taipale chef för samhällstekniken
Telefon:
+358 9 771 2559 
Mobiltelefon:
+358 50 380 8368 
E-post:
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi 
Uppgifter:
Samhällsteknik: intressebevakning och utveckling, Vattentjänster