fi       Skriv ut | pdf

Kommunala affärsverk

Kommunala affärsverk är en kommuns affärsverk, en samkommuns affärsverk och affärsverkssamkommuner.

En kommuns eller en samkommuns affärsverk är en del av kommunens eller samkommunens organisation. En affärsverkssamkommun är en självständig sammanslutning.

I värdkommunsmodellen kan värdkommunen ha ett affärsverk som lyder under ett gemensamt organ för två eller flera kommuner. En samkommun som bildats av flera kommuner och samkommuner och som har i uppgift att vara huvudman för ett kommunalt affärsverk kallas affärsverkssamkommun.
 
Ett kommunalt affärsverk kan bildas för affärsverksamhet eller för uppgifter som ska skötas enligt företagsekonomiska principer. Det finns planer på att ändra de kommunala affärsverkens kompetensbestämmelser på ett sätt som skulle begränsa affärsverkens verksamhet på den konkurrensutsatta marknaden.
 

Ett kommunalt affärsverks uppgifter och verksamhet ska höra till kommunens verksamhetsområde. Ett affärsverk är uttryckligen avsett att vara en producentorganisation för kommunal service. Typiska kommunala affärsverk är till exempel vattentjänstverken. Kommunala hamnar är i många fall affärsverk.

Affärsverk används oftare än tidigare också inom kommunernas interna service och inom samarbete som har att göra med produktionen av kommunernas lagstadgade basservice.​​

Ytterligare information

Visa kontaktinformation
Pirkka-Petri Lebedeff
ledande jurist +358 9 771 2773, +358 500 482 016
Marja-Liisa Ylitalo
sakkunnig +358 9 771 2083, +358 50 410 0054
Sari Korento
Utvecklingschef +358 9 771 2616, +358 500 476 747
Paavo Taipale
chef för samhällstekniken +358 9 771 2559, +358 50 380 8368

Telefon:
+358 9 771 2773 
Mobiltelefon:
+358 500 482 016 
E-post:
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi 
Uppgifter:
kommunkoncernen och dess styrning
kommunerna och marknaden
bolagsrätt
avtalsrätt
allmänna principer för offentligt stöd
skadestånds- och försäkringsrätt
konkursrätt
handledning och rådgivning som gäller rättegångar

Telefon:
+358 9 771 2083 
Mobiltelefon:
+358 50 410 0054 
E-post:
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi 
Uppgifter:
ekonomistyrning
revision
intern kontroll
riskhantering

Sari Korento Utvecklingschef
Telefon:
+358 9 771 2616 
Mobiltelefon:
+358 500 476 747 
E-post:
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi 
Uppgifter:
sekreterare i bokföringsnämndens kommunsektion
ekonomistyrning
revision
intern kontroll
riskhantering

Paavo Taipale chef för samhällstekniken
Telefon:
+358 9 771 2559 
Mobiltelefon:
+358 50 380 8368 
E-post:
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi