(Ingen språkversion)       Skriv ut | pdf

Centrum för kunskap om kommunal demokratiDemokrati och delaktighet

 

Kommunförbundets demokratiarbete syftar till representativ demokrati i kommunerna och till att stärka och utveckla förutsättningarna för kommuninvånarnas direkta delaktighet.
Vårt mål är att utveckla metoderna för de förtroendevaldas arbete och att stärka de politiska organens ställning samt att stödja verksamhetsformer som ökar och kompletterar kommuninvånarnas delaktighet och aktivitet.

Kommunförbundets enhet för kommunutveckling och forskning råder och vägleder kommunernas och samkommunernas förtroendevalda och tjänsteinnehavare i följande frågor som hänför sig till kommunal demokrati:
•    representativ delaktighet
•    direkt delaktighet
•    användarorienterad delaktighet
 
Till vårt kompetensområde hör också kommunalvalsstatistik och demokratistatistik samt forsknings- och utvecklingsprojekt kring ämnet demokrati.
 
Mer om våra ämnesområden hittar du i navigationen till vänster. Information om de sakkunniga vid vår enhet finns nere på sidan. Du har också tillgång till vår e-postadress demokrati(at)kommunforbundet.fi.
 
I juridiska frågor som gäller demokrati kan du kontakta juridiska enheten per e-post forvaltningsjuristerna[at]kommunforbundet.fi.
 
 
 


Direkt adress:
www.kommunerna.net/demokrati

Ytterligare information

Visa kontaktinformation
Päivi Kurikka
Sakkunnig +358 9 771 2509, +358 50 301 9068
Marianne Pekola-Sjöblom
Forskningschef +358 9 771 2504, +358 50 337 5634
Sirkka-Liisa Piipponen
Sakkunnig +358 9 771 2741, +358 50 448 3366

Telefon:
+358 9 771 2509 
Mobiltelefon:
+358 50 301 9068 
E-post:
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi 
Uppgifter:
kommunal demokrati och kommuninvånarnas delaktighet
politisk ledning i kommunerna
nya generationens organisation och ledarskap (projketet USO)
Tilläggsuppgifter:
Betjänar också på svenska 

Telefon:
+358 9 771 2504 
Mobiltelefon:
+358 50 337 5634 
Twitter:
@M_PekolaSjoblom 
E-post:
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi 
Uppgifter:
foskningsprogrammet för utvärdering av strukturreformen - ARTTU (programchef)
publikationsserien ACTA
kommunal demokrati och invånarundersökningar
nordisk jämförelser
Tilläggsuppgifter:
Betjänar också på svenska 

Telefon:
+358 9 771 2741 
Mobiltelefon:
+358 50 448 3366 
E-post:
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi 
Uppgifter:
Utredningar som gäller kommundemokrati och ledning
Förtroendeorgan och verksamhetsformer
Förtroendevalda och arvoden
Informationsproduktion i samband med kommunalval
Utredningar som gäller tillsättandet av kommundirektörstjänsterna
Nätverket för kommunal demokrati