(Ingen språkversion)       Skriv ut | pdf

Social- och hälsovårdEU-frågor

​Vården och omsorgen är ett av kommunernas främsta verksamhetsområden. Därför är det viktigt att följa EU-regleringen inom området. Från Finlands synpunkt är det viktigt att sträva efter att säkerställa att det nordiska välfärdssamhällets särdrag beaktas när EU-bestämmelsernas effekter bedöms.

EU-fördragets artiklar om socialpolitiken och folkhälsan definierar unionens och medlemssta-ternas verksamhet inom dessa områden. Unionen stöder och kompletterar medlemsstaternas verksamhet.

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt förutsätter att en hög hälsoskyddsnivå för människor måste säkerställas i all unionspolitik. Europeiska unionen samarbetar med med-lemsstaterna i syfte att förbättra folkhälsan, förebygga sjukdomar och bekämpa faktorer som äventyrar den fysiska och mentala hälsan. Tillhandahållandet av hälso- och sjukvården är i sin helhet på medlemsstaternas ansvar.

Inom socialpolitiken är Europeiska unionens och medlemsstaternas mål att främja sysselsätt-ningen, förbättra livs- och arbetsförhållandena, trygga socialskyddet, främja dialogen mellan arbetsmarknadsparterna, utveckla de mänskliga resurserna och motarbeta utslagning.

Metoden för öppen samordning är en arbetsmetod för att samordna medlemsstaternas samar-bete och kommissionens initiativ särskilt i ärenden där unionen inte har direkt beslutanderätt. Metoden anses vara ett sätt att sprida god praxis. Metoden följer subsidiaritetsprincipen och den är avsedd att hjälpa medlemsstaterna att gradvis utveckla sin egen politik. Metoden bygger på en regelbunden måluppföljning med hjälp av vilken medlemsstaterna kan jämföra sina verksamheter och lära av varandra. Metoden används i olika former inom ekonomi-, syssel-sättnings-, social-, hälsovårds-, ungdoms-, forsknings- och utbildningspolitiken.

Aktuellt inom hälso- och sjukvården i EU 

  • Direktiv om tillämpningen av patientens rättigheter vid vård utomlands

  • Kommissionens meddelande och rådets rekommendation om patientsäkerhet och förebyg-gande och kontroll av vårdrelaterade infektioner

  • Grönboken om hälso- och sjukvårdspersonal i Europa

  • Minska ojämlikhet i hälsa

  • E-hälsovård

Aktuellt inom socialpolitiken i EU

  • EU:s mål är att minska antalet fattiga och utslagna med minst 20 miljoner personer före år 2020. Risken för fattigdom är verklighet för 80 miljoner personer i EU. Den ekonomiska krisen har gjort problemet värre, och dess verkningar  har drabbat de mest utsatta allra mest.

  • Målet för EU:s jämlikhetsstrategi är bland annat att minska löneskillnaderna mellan könen, öka antalet kvinnor i företagsledningen och förebygga våld i familjen.

  • EU:s regler om samordning av de sociala trygghetssystemen har funnits i 50 år och har upp-daterats och utökats flera gånger. Det nyaste lagstiftningspaketet trädde i kraft 1.5.2010.

Ytterligare information

Visa kontaktinformation
Hannele Häkkinen
Sakkunnig +358 9 771 2307, +358 50 375 2164

Telefon:
+358 9 771 2307 
Mobiltelefon:
+358 50 375 2164 
E-post:
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi 
Uppgifter:
EU-frågor inom social- och hälsovården
gränsöverskridande hälso- och sjukvård
samarbete kring olycksfall
företagshälsovård
HOPE-expertutbyte
Tilläggsuppgifter:
Betjänar också på svenska