fi       Skriv ut | pdf

Uppföljning och utvärdering av kommunernas kommunikation

Utvärderingen av kommunikationen bidrar till att utveckla kommunens strategiska ledning, planering och genomförande av kommunikationen samt växelverkan med kommuninvånare, personal, medier och intressegrupper.

​Vid sidan av den kvantitativa uppföljningen behövs en utvärdering av hur kända och välfungerande kommunikationsformerna är, en kartläggning av förväntningarna på kommunikationen och information om hur man utnyttjar olika möjligheter att delta och påverka.

KISA-systemet som utvecklats för uppföljning och utvärdering av kommunikationen omfattar konkreta utvärderingsredskap för kommunikationens olika delområden och anvisningar för tillämpningen av dessa. Det centrala för uppföljnings- och utvärderingssystemet är KISA-modellen som utgör referensram för utvärderingen av kommunikation.

Med hjälp av KISA-systemet är det möjligt att utveckla kommunernas information, samarbetet mellan kommuninvånare och intressegrupper samt främja utbytet av god praxis kommuner emellan.

Ge feedback

Vi samlar in respons om KISA-systemets användbarhet och lämplighet. Målet är att systemet i fortsättningen kan tjäna sina användare ännu bättre och stöda kommunerna i informationens uppföljning och utvärdering.

Du kan ge din fritt formulerade respons till informationsdirektör Jari Seppälä. Du får också gärna komma med idéer och hälsningar gällande informationens uppföljning och utvärdering eller utvecklandet av kommunernas information.

​​
Ytterligare information

Visa kontaktinformation
Jari Seppälä
Sakkunnig i kommunikation +358 9 771 2010, +358 50 66743

Jari Seppälä Sakkunnig i kommunikation
Telefon:
+358 9 771 2010 
Mobiltelefon:
+358 50 66743 
Twitter:
@jjseppa 
E-post:
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi 
Uppgifter:
utveckling av kommunernas kommunikation
Tilläggsuppgifter:
Betjänar också på svenska