fi       Skriv ut | pdf

Kommunförbundets pressmeddelanden

​Här hittar du alla pressmeddelanden som Kommunförbundet har publicerat. I pressarkivet kan du söka pressmeddelanden från år 2009.

Sök
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 4.2.2016) De kommande självstyrande områdena och kommunerna ska ges möjlighet att avtala om samarbete och överföring av uppgifter åt båda hållen. Det behövs flexibel lagstiftning som beaktar både kommunernas och de självstyrande områ-denas olika slags förhållanden.
Asiasanat: beslutanderätt byggnadstillsyn ekonomi finansiering fråga hälsa hälsovårdstjänster kommuner lagstiftning lausunto livskraft organisationer personal planläggning samarbete service självstyrelse social- och hälsovård styrelse tillgång utlåtande
 Datum: 4.2.2016 Storlek: 82KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 11.3.2015) Statsminister Alexander Stubb gav sin upplysning till riksdagen i dag om genomförandet av det strukturpolitiska programmet under den gångna regeringsperioden. Programmet har initierat ett stort antal reformer som syftat till att minska hållbarhetsunderskottet,
Asiasanat: balans ekonomi produktivitet
 Datum: 11.3.2015 Storlek: 79KB
Listobjekt
De kommunala beslutsfattarna upplever att kommunerna inte fått delta tillräckligt i beredningen av kommunreformspaketet under de senaste åren. Det har varit synnerligen svårt att bereda reformerna och främja dem i praktiken, eftersom beslutsfattandet har varit så oförutsebart.
Asiasanat: arviointi demokrati ekonomi fullmäktige kommuner kunnat publikation service självstyrelse storlek tjänsteinnehavare undersökning universitet utvärdering
 Datum: 3.3.2015 Storlek: 86KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 27.2.2015) Kommunförbundets styrelses arbetsutskott anser att lagförslaget om vårdreformen har reviderats i så stor utsträckning i riksdagsbehandlingen att förslaget och bedömningarna om dess konsekvenser bör offentliggöras så snabbt som möjligt och att kommunerna måste
Asiasanat: ekonomi lagstiftning offentlig service service
 Datum: 27.2.2015 Storlek: 80KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 19.2.2015) Kommunförbundet anser att grundlagsutskottets utlåtande om lagen om ordnandet av social- och hälsovården är tydligt och att det ger riktlinjer för den fortsatta beredningen. I Kommunförbundets och kommunernas utlåtanden har man betonat vikten av en demokratisk
Asiasanat: basservice finansiering frågor resultat service självstyrelse utlåtande
 Datum: 19.2.2015 Storlek: 82KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 18.12.2014) Propositionen med förslag till lag om ändring av lagen om småbarnsfostran, som överlämnades till riksdagen av undervisnings- och kulturminister Krista Kiuru i dag, innehåller stora brister när det gäller lagens kostnadseffekter.
Asiasanat: barn behörighet ekonomi fråga gruppstorlek kommunal ekonomi kostnader kultur lag småbarnsfostran storlek studier undervisning
 Datum: 18.12.2014 Storlek: 79KB
Listobjekt
​(Kommunförbundet informerar 16.10.2014) Kommunförbundet väntar sig ett flertal preciseringar i modellen med fem vårdområden för ordnandet av social- och hälsovården. Förbundets styrelse gav ett utlåtande om regeringens proposition på torsdag. I den fortsatta beredningen måste det säkerställas att
Asiasanat: basservice ekonomi fullmäktige hälsofrämjande kommuner kultur lag offentlig service resultat samarbete samkommun samservice service servicesedlar självstyrelse social- och hälsovård styrelse utlåtande
 Datum: 16.10.2014 Storlek: 83KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 22.10.2014) Kommunerna förväntar sig att vårdreformen ska ge utrymme för lokala innovationer och försök. De ger många rättelseförslag i sina utlåtanden om utkastet till lag om ordnandet av social- och hälsovården. De understöder modellen med fem vårdområden, men ser
Asiasanat: ekonomi hamn hälsa kommuner lag samkommun självstyrelse småbarnsfostran social- och hälsovård styrelse tillgång utlåtande välfärd
 Datum: 22.10.2014 Storlek: 85KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 3.10.2014) Att minska kommunernas uppgifter och skyldigheter ser fullmäktigeordförandena och kommunstyrelsernas ordförande och kommundirektörerna som det viktigaste målet för följande regeringsperiod. Nästa regering ska fortsätta balansera den kommunala ekonomin. Som
Asiasanat: avtal balans ekonomi finansiering fullmäktige kommuner kommunikation kostnader livskraft normer regeringsprogram regionpolitik service serviceboende styrelse utlåtande val välbefinnande norm
 Datum: 3.10.2014 Storlek: 82KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 19.9.2014) Tjänsteupphandlingen inom social- och hälsovården håller på att öka, särskilt inom socialvården väntas behovet av tjänster växa, vilket ställer krav på upphandlingen.
Asiasanat: Kommunernas hus avtalsvillkor beslutanderätt hälsovårdstjänster konkurrensutsättning tillgång
 Datum: 19.9.2014 Storlek: 79KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 29.8.2014) Valdagen vid kommunalvalet bör flyttas från oktober till tredje söndagen i april. Att rösta i val bör göras möjligt också på internet. Kommunförbundet tog ställning till frågan om flytt av valdagen och möjligheten till internetröstning i sitt utlåtande
Asiasanat: budget demokrati folkomröstning fråga frågor fullmäktige internet kommunalskatt kommunalval kostnader lag riksdagsval styrelse utlåtande val valdeltagande
 Datum: 29.8.2014 Storlek: 80KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 28.8.2014) För att utveckla den kommunala servicen behövs lagstiftning som tillåter försök. I synnerhet i en situation där en minskning av kommunernas uppgifter ter sig mycket krävande för staten, behöver vi utrymme för smidigare tänkande och verksamhet, sade
Asiasanat: ekonomi kommuner lagstiftning normer service styrelse
 Datum: 28.8.2014 Storlek: 79KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 21.8.2014) Kommunförbundet föreslår att det i den nya kommunallagen införs bestämmelser om försöksverksamhet i kommunerna. En allmän bestämmelse om försök skulle göra det möjligt att reagera snabbt i fråga om den lokala utvecklingen och förnyadet av verksamhetsformerna.
Asiasanat: budget demokrati ekonomi finansiering fråga fullmäktige förtroendeuppdrag förtroendevalda förändring kommunallag lag miljö remiss styrelse utlåtande valbarhet
 Datum: 21.8.2014 Storlek: 84KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 3.6.2014) De förtroendevalda som innehar ansvarsfulla positioner är tvungna att uppge sina bindningar noggrannare än förr om den nya kommunallagen antas i föreslagen form. Särskilda register om bindningar upprättas som en del av föresatsen att öka transparensen och
Asiasanat: Kommunernas hus arvode balans bokslut borgmästare ekonomi form förtroendeuppdrag förtroendevalda kommunallag kommuner ledarskap register remiss
 Datum: 3.6.2014 Storlek: 80KB
Listobjekt
(​Kommunförbundet informerar 19.5.2014) Kommunförbundet skickar idag till kommunerna i Fastlandsfinland en enkät där kommunerna kan bedöma verkställigheten av elevvårdslagen och kostnadseffekterna och andra verkningar av lagen. Enkäten är en del av det utvecklingsarbete som Kommunförbundet inlett
Asiasanat: arbetskraft kommuner kostnader
 Datum: 19.5.2014 Storlek: 80KB
 

 Kommunerna.net