(Ingen språkversion)       Skriv ut | pdf

Kommunförbundets pressmeddelanden

​Här hittar du alla pressmeddelanden som Kommunförbundet har publicerat. I pressarkivet kan du söka pressmeddelanden från år 2009.

Sök
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 18.11.2016) Bara 47 kommuner höjer sin skattesats år 2017. Antalet är lika måttfullt som i fjol. Totalt 14 kommuner har valt att sänka skattesatsen.
Asiasanat: boende byggnader ekonomi internet invånare jämförelse karta kommuner kostnader landskapsreformen långtidsarbetslöshet resultat sjukvård skatt skatteinkomster
 Datum: 18.11.2016 Storlek: 81KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar Kommunförbundet informerar 13.9.2016) En fjärdedel av de kommunala förtroendevalda och tjänsteinnehavarna uppger sig har upplevt trakasserier eller hot på grund av sin ställning. Majoriteten av trakasserierna och hoten är verbala hot som framförts via medierna eller
Asiasanat: e-post förtroendeuppdrag förtroendevalda granskning kommuner kommunstyrelse partier respons storlek tjänsteinnehavare trakasserier
 Datum: 13.9.2016 Storlek: 81KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 14.6.2016) Kommunernas kostnader för social- och hälsovården ökade från fjolåret, framgår det av Kommunförbundets årliga jämförelse av de stora städernas och de medelstora kommunernas social- och hälsovårdskostnader.
Asiasanat: arbetsmarknadsstöd chef effektivitet hemtjänst invånare jämförelse kommuner kostnader kunnat kö lagstiftning samarbetsområde samkommun sjukvård sjukvårdsdistrikt social- och hälsovård stadsdirektör stora städer äldreomsorg
 Datum: 14.6.2016 Storlek: 86KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 9.3.2016) Flera kommuner verkar inte separat ta ställning till en begränsning av den subjektiva rätten till dagvård, framgår det av den enkät som Kommunförbundet riktade till Fastlandsfinlands kommuner i februari. Enkäten besvarades av 254 kommuner, dvs. cirka 86 procent
Asiasanat: barn daghem dagvård fråga frågor kommuner muutos servicesedlar subjektiivinen oikeus
 Datum: 9.3.2016 Storlek: 83KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 2.2.2016) Av kommuninvånarna vill 45 procent att det ska bli möjligt att rösta via internet i kommunalvalet. Internetröstningen får mest stöd hos 30–50-åringarna: 60 procent av dem vill att det ska vara möjligt rösta på webben. Kommunförbundets enkät år 2015 besvarades
Asiasanat: demokrati ekonomi folkomröstning internet invånare kommuner kommuninvånare kuntalaisten osallistuminen kö parti personval regel röstning service storlek understöd utvärdering vaikuttaminen val
 Datum: 2.2.2016 Storlek: 85KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 10.12.2015) En stor del av de kommunala beslutsfattarna litar på att regionens livskraft bäst kan stärkas genom en lyckad planläggning och planering av markanvändningen och genom aktivt stöd till näringslivet. Betydligt färre anser att livskraften ökar genom till exempel
Asiasanat: Kommunernas hus demokrati ekonomi fråga förtroendevalda kommuner ledande tjänsteinnehavare livskraft marknadsföring planläggning service storlek tjänsteinnehavare utvärdering
 Datum: 10.12.2015 Storlek: 84KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 26.11.2015) Finländarna är rätt nöjda med den kommunala servicen, framgår det av den omfattande invånarenkät som Kommunförbundet genomförde i våras och som besvarades av 12 500 kommuninvånare. Sammanlagt 87 procent av de tillfrågade var nöjda med den kommunala service de
Asiasanat: demokrati ekonomi invånare kommunala tjänster kommuner kommuninvånare kulturtjänster service storlek tillgång undersökning utvärdering
 Datum: 26.11.2015 Storlek: 87KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 19.11.2015) Åtta av tio kommuninvånare är nöjda med de kommunala hälsotjänsterna framgår det av Kommunförbundets omfattande invånarundersökning som 12 500 finländare besvarade. De som använt tjänsterna är nöjdare än de som saknar erfarenhet av dem.
Asiasanat: demokrati ekonomi fråga hälsocentraler hälsovårdstjänster invånare kommuner kommuninvånare service social service storlek tandvård tillgång utvärdering äldre
 Datum: 19.11.2015 Storlek: 87KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 14.10.2015) Uppfattningen att kommuninvånarna vill påverka endast sådana angelägenheter som gäller deras egen närmiljö verkar inte hålla streck. Enligt Kommunförbundets invånarenkät är drygt hälften av dem som besvarade enkäten, sammanlagt 51 procent, intresserade att
Asiasanat: befolkningsstruktur demokrati ekonomi frågor förtroendeuppdrag invånare kommuner kommuninvånare material organisation organisations påverkan register service stora städer storlek städer tvåspråkiga kommuner utvärdering
 Datum: 14.10.2015 Storlek: 91KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 21.8.2015) Tre av fyra kommuner i Fastlandsfinland erbjuder kommuninvånarna servicesedlar inom social- och hälsovården och barndagvården för köp av kommunal service. Det visar Kommunförbundets enkät. Användningen av servicesedlar har ökat stadigt inom såväl social- och
Asiasanat: hemservice hemsjukvård hälsovårdstjänster kommunal service kommuner kö ledighet regel samarbetsområden serviceboende servicesedlar sjukvårdsdistrikt social- och hälsovård tandvård tillgång tredje sektorn
 Datum: 21.8.2015 Storlek: 86KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 16.7.2015) Invånarna i urbana kommuner och i icke sammanslagna kommuner har en positivare syn på hemkommunens attraktionskraft än invånarna i andra kommuner. Det samma gäller också dem som bor i kommunens centrumområde. Detta framgår av invånarenkäten ARTTU2, som cirka
Asiasanat: barn befolkningsstruktur boende demokrati ekonomi fråga hemkommun hushåll invånare kommuner kommuninvånare konkurrenskraft register service stad storlek utvärdering
 Datum: 16.7.2015 Storlek: 89KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 15.6.2015) Kommunernas hälso- och sjukvårdskostnader höll sig år 2014 på föregående års nivå. Det framgår av Kommunförbundets årliga jämförelse av de stora städernas och de medelstora kommunernas social- och hälsovårdskostnader. (Kommunförbundet informerar 15.6.2015)
Asiasanat: fråga hemtjänst institutionsvård invånare jämförelse kommuner kostnader resultat samarbetsområde samkommun service social- och hälsovård stad stadsdirektör stora städer städer äldre åldrande
 Datum: 15.6.2015 Storlek: 93KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 10.6.2015) Finländarna följer aktivt informationen om beslutsfattandet i hemkommunen, men bara en tredjedel uppger sig vara intresserad av kommunpolitiken. Sociala medier används klart mer än tidigare för att följa beslutsfattandet. I någon mån har förtroendet för de
Asiasanat: beslutsfattande demokrati ekonomi frågor förtroendevalda invånare kommuner kvinnor meddelanden organisationer radio register service storlek svenska tidningar utvärdering äldre
 Datum: 10.6.2015 Storlek: 89KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 22.5.2015) Sirpa Paatero, riksdagsledamot och den sittande regeringens minister för utvecklings- och ägarstyrningsfrågor, har valts till Finlands Kommunförbunds styrelseordförande. Den nuvarande ordföranden Antti Lindtman anhöll om befrielse från posten som ordförande i
Asiasanat: FCG Finnish Consulting Group Kommunarbetsgivarna befrielse fullmäktige fullmäktigeledamot kommundirektör kommuner organisationer service stadsdirektör styrelse
 Datum: 22.5.2015 Storlek: 79KB
Listobjekt
Inom de närmaste veckorna får 31 950 medborgare runtom i landet ett enkätformulär där de tillfrågas om sin uppfattning om hemkommunen och om det sätt på vilket saker och ting sköts i kommunen. Samtidigt utreds vad uppgiftslämnarna anser om den kommunala servicen och hur de deltar i kommunens
Asiasanat: beslutsfattande demokrati ekonomi invånare kommuner kommuninvånare projekt register service storlek svenska utveckling utvärdering
 Datum: 27.3.2015 Storlek: 82KB
 

 Kommunerna.net