fi       Skriv ut | pdf

Kommunförbundets pressmeddelandenFebruari 2012

 • (Kommunförbundet informerarn 29.2.2012) Klimatarbete lyckas bäst när klimatfrågorna tas med som en del av kommunernas vardagliga lösningar. Det framgår av den handbok som Kommunförbundet publicerade idag. Klimatförändringen motarbetas redan i kommunerna på många olika sätt och Kommunförbundet har sammanställt bästa praxis i en annan handbok som publiceras på webben.
 • (Kommunförbundet informerar 28.2.2012) De förtroendevalda använder under 2000-talet allt mer tid för sina förtroendeuppdrag. I kommuner med över 20 000 invånare uppgår arbetstiden till så mycket som 16 timmar per vecka för ledmöterna i kommunstyrelsen. Ändå bedömer två av tre förtroendevalda att uppgifterna inte tar för mycket tid i anspråk. De högsta beslutsfattarna i kommunerna väljs om åtta månader.
 • (Kommunförbundet informerar 23.2.2012) Om kommunstrukturen i Fastlandsfinland ändras i enlighet med förslaget från arbetsgruppen för kommunalförvaltningens struktur, kan antalet fullmäktigeledamöter i kommunerna enligt Kommunförbundets beräkningar minska till en tredjedel jämfört med nuläget. Enligt gällande kommunallag kan kommunfullmäktige som mest ha 85 platser. Arbetsgruppen för kommunalförvaltningens struktur, som tillsattes av finansministeriet, har gett ett förslag om att minska antalet kommuner i Fastlandsfinland från 320 till 66–70. När antalet kommuner minskar, blir också antalet fullmäktigeplatser färre.
 • (Kommunförbundet och arbets- och näringsministeriet informerar 17.2.2012) I höst startar ett kommunförsök som har beretts av arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet samt Finlands Kommunförbund tillsammans. Det ingår i regeringsprogrammet och pågår hela regeringsperioden. Försöket syftar till att råda bot på långvarig arbetslöshet. Det centrala i försöket är att utveckla och införa nya, kreativa tjänster och handlingsmodeller.
 • (Kommunförbundet informerar 15.2.2012) Endast drygt en fjärdedel av kommuninvånarna understöder sammanslagning av kommuner till större enheter. Cirka 20 procent av uppgiftslämnarna ställde sig positivt till att den egna kommunen deltar i en sammanslagning. Kommunförbundet genomförde i oktober-december 2011 en enkät som besvarades av omkring 11 000 kommuninvånare i 40 kommuner.
 • (Kommunförbundet informerar 8.2.2012) Kommunförbundet vill att kommunerna får en ny remissbehandling efter att regeringen stakat ut kriterierna för kommunreformen och de anknytande utredningarna om social- och hälsovårdstjänsterna och utbildningstjänsterna har färdigställts. Totalrevideringen av kommunallagen bör beredas i en parlamentarisk kommitté.
 • (Kommunförbundet informerar 8.2.2012) Enligt de preliminära uppgifter som Statistikcentralen samlat in uppgår kommunernas och samkommunernas sammanlagda årsbidrag till omkring 2,64 miljarder euro, vilket är nästan 400 miljoner mindre än år 2010. Antalet kommuner med negativt årsbidrag är 22.
 • (Kommunförbundet informerar 6.2.2012) Inför kommunreformen har man i tvåspråkiga eller enspråkigt svenska kommuner diskuterat kommunens framtid ur språklig synvinkel och frågan har ofta kretsat kring kommunens förvaltningsspråk.
 • (Kommunförbundet informerar 3.2.2012) Finlands Kommunförbunds styrelse föreslår att fukt- och mögeldrabbade skolor och sjukhus ska bli föremål för sysselsättningsskapande och ekonomiska stimulansåtgärder under de kommande åren. Statens budgetram förväntas innehålla ett anslag på 100 miljoner euro.
 • (Kommunförbundet informerar 2.2.2012) Finlands Kommunförbunds styrelse anser att det är viktigt att kommunreformen som regeringen har satt i gång nu öppnas för genuin dialog, så att kommunerna har reella möjligheter att föra fram lokala synpunkter och egna alternativ inför framtidens serviceutmaningar. Den kommunala självstyrelsen måste respekteras när reformen genomförs. Tjänstemannaarbetsgruppens framställning ges offentlighet nästa vecka, och Kommunförbundet förväntar sig att den innehåller motiverade förslag som är avsedda att behandlas i kommunerna.
 • (Kommunförbundet informerar 2.2.2012) Tuula Haatainen blir Kommunförbundets vice verkställande direktör Politices magister Tuula Haatainen, 51, biträdande stadsdirektör i Helsingfors, har valts till vice verkställande direktör för Finlands Kommunförbund. Förbundets styrelse beslutade enhälligt om valet på torsdagen. Haatainen övergår till Kommunförbundet i mars.
 • (Kommunförbundet informerar 2.2.2012) ​Tidtabellen för kommunreformen som staten satt igång är inte realistisk, anser de kommunala beslutsfattarna. Kommunförbundets Reformbarometer besvarades av drygt 600 kommunala beslutsfattare, av vilka två tredjedelar bedömde att reformen inte tryggar kommuninvånarnas tjänster. Kommunförbundet utredde de kommunala beslutsfattarnas attityder till kommunreformen genom en enkät i december 2011.
 
 

 Kommunerna.net