fi       Skriv ut | pdf

Kommunförbundets pressmeddelandenMars 2009

 • ​(Kommunförbundet informerar 26.3.2009) Kommunerna förbereder sig för klimatförändringen genom att kartlägga översvämningsriskerna och planera översvämningsskyddet. I sitt förslag till jord- och skogsbruksministeriet föreslår arbetsgruppen för översvämningsrisker planer för hantering av översvämningsrisker i betydande riskområden. Kommunförbundet påskyndar lagstiftningen i syfte att säkerställa finansieringen för hanteringen av översvämningsrisker.
 • ​(Kommunförbundet informerar 24.3.2009) Kommunförbundet anser att de åtgärder som under regeringens ramförhandlingar överenskommits för att stärka den kommunala ekonomin och trygga basservicen är otillräckliga. Det är positivt att en tidsbegränsad ändring av samfundsskatteandelen görs retroaktivt till fördel för kommunerna redan från början av detta år. Fastighetsskattelösningen ger kommunerna möjlighet att höja skatterna från och med nästa år.
 • ​(Kommunförbundet informerar 23.3.2009) När arbetslösheten ökar snabbt är det ett stort bekymmer för kommunerna att helhetsansvaret för aktiveringen av de svårsysselsatta överförs till dem och att arbetsförvaltningen koncentrerar sig på dem som är lättare att sysselsätta. Timo Kietäväinen, vice verkställande direktör vid Kommunförbundet, betonade statens ansvar när han talade i S:t Michel under Södra Savolax landskapsseminarium på måndagen.
 • ​(Kommunförbundet informerar 20.3.2009) I den kommunala servicen sätter kommuninvånarna värde på närhet, smidighet, kvalitet och mångsidighet. Kommunförbundets invånarenkät visar att invånarna vill påverka tjänsterna och anser det viktigt att kunna välja fritt mellan olika serviceproducenter. Detta kommer till uttryck i en önskan att utnyttja exempelvis grannkommunernas tjänster och servicesedlar. Valfrihetens betydelse poängteras nu i större utsträckning än i motsvarande invånarenkät år 2004.
 • (Kommunförbundet informerar 20.3.2009) Staten måste bära sitt ansvar för den kommunala servicen genom att redan i år öka kommunernas andel av intäkterna från samfundsskatten och genom att höja statsandelar och prövningsbaserade finansieringsunderstöd. Intäkterna från avfallsskatten ska överföras på kommunerna.
 • ​(Kommunförbundet informerar 20.3.2009) I kommuner med stor areal är service som är viktig för alla invånare svårtillgängligare på grund av långa avstånd. Kommunförbundet, finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet har tillsammans med partnerkommunerna Pudasjärvi, Rautavaara, Salla, Ilomants och Pello startat ett projekt för att utreda möjligheterna att trygga serviceproduktionen i kommuner med långa avstånd.
 • ​(Pressmeddelande 19.3.2009) De centrala arbetsmarknadsorganisationernas runda bord för produktivitet utmanar arbetsplatser, representanter för personal och arbetsgivare, politiska beslutsfattare och löntagar- och arbetsgivarorganisationer att delta i ett gemensamt talko som ska främja en samtidig utveckling av produktiviteten och arbetslivskvaliteten.
 • ​(Kommunförbundet informerar 18.3.2009) Staten, Kommunförbundet och kommunerna håller på att bilda gemensamma kontor för offentliga tjänster. Tanken är att utöver viktiga statliga tjänster och FPA:s tjänster erbjuda medborgarna kommunal service på ett och samma samservicekontor.
 • ​(Kommunförbundet informerar 18.3.2009) – Om utvecklingen håller i sig kommer skillnaderna mellan kommunernas inkomster och utgifter att växa sig alltför stora. År 2009 minskar kommunernas skatteinkomster med 500 miljoner euro, medan utgifterna ökar med 1 500 miljoner, sade Kommunförbundets vice verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma på onsdagen i Åbo i sitt anförande om det dystra läget inom den kommunala ekonomin.
 • (Social- och hälsovårdsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet och Finlands Kommunförbund informerar 17.3.2009) Miljö- och hälsoskyddet har starka skäl att övergå till större enheter. Enligt en utvärdering kommer de större enheterna som reformen medför att gagna ekonomin, specialiseringen, servicekvaliteten, personalen och fungerande arbetsplatser.
 • (Kommunförbundet informerar 4.3.2009) Statens och kommunernas gemensamma ansträngningar behövs för att trygga basservicen i den svåra ekonomiska situationen. Detta kom man fram till när Kommunförbundets ledning och statsminister Matti Vanhanen i onsdags diskuterade räddningsprogrammet för den kommunala servicen, som regeringen tog ställning till förra veckan vid sina politiska överläggningar.
 • ​(Kommunala arbetsmarknadsverket informerar 3.3.2009) Enligt arbetsmiljöbarometern 2008 fick arbetslivskvaliteten ett klart bättre allmänt vitsord av de kommunalt anställda än under tidigare år. Kommunsektorn var den enda sektorn där det allmänna vitsordet för arbetslivskvaliteten inte försämrades jämfört med året innan. De trygga anställningarna inom kommunsektorn ansågs värda ett berömligt vitsord.
 • (Kommunförbundet informerar 3.3.2009) Kommunförbundet skriver i stort sett under regeringens riktlinjer för en breddad inkomstbas och lyfter fram byggbranschen som ett prioriterat område. Byggbranschen behöver brådskande stimuleras på grund av den förändrade ekonomiska situationen. Kommunerna har en viktig roll i detta arbete, eftersom de ansvarar för över hälften av de offentliga investeringarna och hyresbostadsbeståndet.