fi       Skriv ut | pdf

Cirkulär och utlåtanden

Kommunförbundets cirkulär och utlåtanden från och med 2005. Cirkulären är anvisningar och rekommendationer av Kommunförbundet till kommunerna och samkommunerna.

Utlåtandena är svar på förfrågningar från myndigheter. Utlåtanden till kommuner publiceras inte på webben.

Bilagorna till cirkulären publiceras på webbsidorna endast om förbundet har dem i elektronisk form. Bilagor i tryckt form skickas till kommunerna tillsammans med cirkuläret.​

Sök
Listobjekt
Valbarheten för kandidaterna i kommunalvalet våren 2017 bedöms utgående från 33 och 34 § i den gamla kommunallagen (365/1995). I fråga om tolkningen av 34 § i kommunallagen finns det gott om exempel inom högsta förvaltningsdomstolens rättspraxis.
Asiasanat: Europeiska unionen affärsverk aktiebolag aktier ammattioppilaitos anslag anställda anställningsförhållande arbetstagare avtal behörighet beslutanderätt besvär biblioteksservice bidrag boendeservice bolag bostäder budget byggnader byggnadstillsyn chef cirkulär daghem datasekretess e-post egendom ekonomi energiförsörjning fritt bildningsarbete fråga frågor fullmäktige fullmäktigeledamot föredragning företagshälsovård förtroendeuppdrag förtroendevalda förvaltningsstadga granskning grundskola hemkommun hemservice hälsovård hälsovårdstjänster instruktion kommunala affärsverk kommunalrätt kommunalval kommunstyrelse kontaktinformation kunnat kö lag lagstiftning ledande tjänsteinnehavare länsstyrelse lån mark marktäkt motion nämnd offentlighet oljeskador organisation organisationer parti partier personal planläggning regel rehabilitering rektor restaurang resultat revision rättsfall rösträtt samkommun service servicehus sjukvård sjukvårdsdistrikt skatt skola skolor smittsamma sjukdomar social- och hälsovård stad stadsdirektör stadsfullmäktige stadsstyrelse stora städer storlek studier styrelse svenska tjänsteförhållande tjänsteinnehavare tjänstledighet trafik tvångsmedel undantagslov undervisning undervisningsskyldighet ungdomsarbete uppsägning utbildning uthyrning utkomststöd utveckling val valbarhet x yrkesinriktad vuxenutbildning yrkesutbildning äldre äldreomsorg ålderdomshem
 Datum: 19.10.2016 Storlek: 211KB
Listobjekt
Människohandel är ett allvarligt brott mot frihet som uppträder i mycket olika former. I människohandel ingår ofta element som överskrider statsgränserna. Finland är huvudsakligen ett transit- och destinationsland för människohandel, men gärningen kan också ske i sin helhet inom Finlands gränser. I
Asiasanat: anställda arbetsförhållande arbetsgivare arbetstagare asylsökande avtal barn barnskydd boende bostad brottslighet cirkulär e-post ersättning föräldrar hemkommun hälsa hälsovårdstjänster index integrationsfrämjande invandrarbakgrund invånare kommuner kommuninvånare kostnader kvinnor kö lag läkare miljö municipalities naiset organisationer polisen påverkan rekrytering samarbete social- och hälsovård sysselsättning tillgång tillstånd tjänsteinnehavare trafik transport utkomststöd utlänningar utveckling våld yhteystiedot
 Datum: 18.8.2016 Storlek: 109KB
Listobjekt
I detta cirkulär beskrivs kommunernas och flyktingförläggningarnas arbetsfördelning i tillhandahållandet och produktionen av social- och hälsovårdstjänster för asylsökande.
Asiasanat: HOPE anställda anvisning asylsökande barn barnfamiljer barnskydd behörighet beslutsfattande boende boendeservice cirkulär e-post ekonomi ersättning familjevård finansiering fråga frågor funktionsförmåga företagshälsovård granskning grundlag hemkommun hälsa hälso- och sjukvårdslagen hälsovård hälsovårdstjänster institutionsvård instruktion invandrare invandring kommuner kontaktinformation kostnader kunnat lag laki meddelanden media missbrukarvård olycksfall ordlista organisation personal polisen produktivitet regel rekommendation rekommendationer rokotukset sairaanhoito samarbete samkommun service sjukdom sjukvård skada smittsamma sjukdomar social- och hälsovård socialvård svenska tandvård tillstånd turism utbildning utkomststöd utlänning utlänningar utlåtande utveckling vaccination välfärd äitiys
 Datum: 18.5.2016 Storlek: 145KB
Listobjekt
Enligt 14 b § i klientavgiftslagen (lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården, 734/1992) publicerar Social- och hälsovårdsministeriet de indexjusterade klientavgifterna i Finlands Författningssamling inom november månad varje justeringsår.
Asiasanat: anstaltsvård anställda art avgift barn barnskydd besvär boendeservice cirkulär dagvård datasekretess e-post ekonomi familjevård finansiering form fråga frågor fullmäktige förordning förtroendevalda hemservice hemsjukvård hälso- och sjukvårdslagen hälsovårdstjänster institutionsvård instruktion jour kommuner kontaktinformation kö ledighet läkare läkarintyg meddelande missbrukarvård närståendevård organisation personal regel regeringsprogram rehabilitering samkommun service servicesedel servicesedlar sjukdom sjukhus sjukvård social- och hälsovård storlek svenska tandvård undersökning utlåtande vård av utvecklingsstörda äldre ändringssökande öppenvård
 Datum: 12.1.2016 Storlek: 165KB
Listobjekt
Klientavgifterna inom social- och hälsovården är bundna till index med stöd av 2 § 2 mom. i klientavgiftslagen (734/1992). Indexjusteringarna görs vartannat år.
Asiasanat: avgift barn cirkulär dagvård e-post index kontaktinformation kultur lagstiftning meddelande organisation personal social- och hälsovård storlek undervisning
 Datum: 8.1.2016 Storlek: 99KB
Listobjekt
Riksdagen godkände 29.5.2015 lagarna om ändring av förvaltningslagen, förvaltningsprocesslagen, 2 och 6 § i lagen om högsta förvaltningsdomstolen och 24 § i viteslagen. Samtidigt godkändes ändringar i bestämmelserna om sökande av ändring i 174 lagar. Riksdagen godkände 29.5.2015 lagarna om
Asiasanat: anvisning barn behörighet besvär cirkulär datasekretess domstol e-post fråga frågor förköpsrätt hälsoskydd kollektivtrafik kommunalrätt kontaktinformation kultur lag lagstiftning markanvändning meddelande miljö offentlighet organisation personal rättsskydd servicesedlar social- och hälsovård svenska tvångsmedel undervisning vite ändringssökande
 Datum: 27.11.2015 Storlek: 109KB
Listobjekt
Den nya socialvårdslagen och de andra lagändringarna i samband med den trädde i huvudsak i kraft den 1 april 2015. I samband med detta har också betydande ändringar gjorts i barnskyddslagen.
Asiasanat: anslag anstaltsvård anställda arbetstagare arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte art avgift avtal barn barnfamiljer barnskydd behörighet beslutsfattande besvär boende boendeservice bostad cirkulär datasekretess domstol e-post elevvård faderskap familj familjer form fostran fråga funktionsförmåga förlossning hemkommun hemservice hemsjukvård hemvård hälsa hälso- och sjukvårdslagen hälsovårdstjänster institutionsvård kommuner kommuninvånare kontaktinformation kvalitet lag lagstiftning ledande tjänsteinnehavare lokaler missbrukarvård myndigheter närståendevård organisation organisationer personal polisen projekt regel register rehabilitering rättsskydd samarbete samkommun service serviceboende servicebostad servicesedlar sjukdom sjukvård skada social- och hälsovård socialjour socialvård stödåtgärder tillgång tjänsteinnehavare trygghet utbildning utkomststöd utlåtande utveckling välfärd yrkesexamen äldre ändringssökande öppenvård
 Datum: 27.8.2015 Storlek: 179KB
Listobjekt
Den 1.1.2015 trädde diskrimineringslagen (1325/2014) i kraft. Lagen ersätter den tidigare lagen om likabehandling. Samtidigt trädde också andra ändringar i lagstiftningen i kraft: lagen om ändring av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (1329/2014), ändringar i flera andra lagar, lagen om
Asiasanat: Kommunarbetsgivarna Sveriges Kommuner och Landsting anställda anvisning arbetsgivare arbetstagare art arviointi avtal avtalsvillkor barn behörighet beredskap beslutsfattande bolag cirkulär dagvård datasekretess demokrati diskriminering domstol e-post ekonomi equality ersättning form framtid fråga frågor förlikning förteckning förtroendevalda förvaltningsorgan hållbar utveckling instruktioner julkaisu jämställdhet jämställdhetsplan jämställdhetsplaner kollektivavtal kommunal service kommunalrätt kommuner kommunikation kontaktinformation kultur kundservice kunnat kvalitet kvinna kvinnor kö lag lagstiftning laki lokaler lärare material minoritet minoriteter myndigheter mänskliga rättigheter offentlig service offentlighet ohje organisation organisationer personal projekt regler rekommendationer religion rättsskydd samarbete service sjukvård skador skola skolor social- och hälsovård sommarjobb språk statistik storlek styrelse ställningstagande svenska tasa-arvo tietopankit tillgång tjänsteförhållande tjänstekollektivavtal trakasserier undervisning utbildning utlåtande utvärdering vite välfärd våld yhdenvertaisuus yrke äldre
 Datum: 4.5.2015 Storlek: 188KB
Listobjekt
I början av år 2014 trädde lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (1201/2013) i kraft. Genom lagen genomfördes EU:s patientrörlighetsdirektiv. Enligt lagen har patienten rätt att söka ersättning av FPA för kostnader för medicinskt nödvändig vård (akut insjuknande, försvårad långvarig
Asiasanat: HOPE Vanliga frågor cirkulär direktiv e-post ekonomi ersättning fel finansiering fråga frågor företagshälsovård förlossning förordning hemkommun hälso- och sjukvårdslagen hälsovård initiativ kommuner kontaktinformation kostnader lag läkare olycksfall organisation patienter personal primärvård produktivitet registratur samarbete service sjukdom sjukvård sjukvårdsdistrikt social- och hälsovård stad svenska
 Datum: 14.1.2015 Storlek: 124KB
Listobjekt
Kommunförbundet och Institutet för hälsa och välfärd THL har under 2014 tillsammans utrett den nuvarande faktureringsprocessen på statens sinnessjukhus och eventuella ändringsbehov i sammanhanget. Både THL och Kommunförbundet har gjort utredningar och hört ekonomipersonalen på sjukhusen och i
Asiasanat: avdrag cirkulär datasekretess e-post ekonomi finansiering fråga frågor hälsa kommuner kontaktinformation kunnat organisation personal produktivitet rekommendation service sjukhus social- och hälsovård svenska välfärd vårdavgift
 Datum: 8.1.2015 Storlek: 107KB
Listobjekt
Statsrådet utfärdade den 23 oktober en förordning om ändring av klientavgifterna inom social- och hälsovården (842/2014) som ger upphov till ändringar i klientavgiftsförordningen (912/1992). De nya avgifterna träder i kraft den 1 januari 2015. Genom förordningen höjs maximibeloppet för vissa
Asiasanat: anstaltsvård avgift basservice cirkulär e-post ekonomi finansiering form frågor förordning hälsovård kommuner kontaktinformation läkare läkarintyg organisation personal rehabilitering social- och hälsovård svenska tandvård utlåtande
 Datum: 8.1.2015 Storlek: 103KB
Listobjekt
Finlands Kommunförbund ger på begäran följande utlåtande om den demokratipolitiska redogörelsen. På ett allmänt plan kan man säga att redogörelsen ger en utförlig bild av läget inom den finländska demokratin. Å andra sidan är den ganska allmänt hållen. Kommunförbundet vill i detta sammanhang
Asiasanat: arvode barn befolkning beslutsfattande bibliotek budget demokrati e-post folkomröstning forskning framtid fråga frågor förtroendeuppdrag förtroendevalda internet invånare kommunala tjänster kommunalpolitik kommuner kommunikation kommunsammanslagning kontaktinformation kostnader ledarskap livskraft material närdemokrati nätkommunikation organisation personal påverkan regional utveckling respons restaurang röstning självstyrelse social- och hälsovård strategi ställningstagande svenska tillgång tjänsteinnehavare undersökning ungdomsarbete ungdomsfullmäktige ungdomspolitik utbildning utlåtande utveckling utvärdering val valdeltagande välfärd vårdreformen
 Datum: 21.11.2014 Storlek: 111KB
Listobjekt
I början av år 2014 trädde 48 § i hälso- och sjukvårdslagen i kraft. Enligt paragrafen har kommuninvånaren möjlighet att välja sin vårdenhet var som helst i landet. Valfriheten vid icke brådskande vård gäller primärvård och specialiserad sjukvård. Hälso- och sjukvårdskostnaderna för de kunder som
Asiasanat: HOPE Vanliga frågor anvisning avgift avtal befolkning cirkulär direktiv e-post ekonomi ersättning finansiering form fråga frågor företagshälsovård förordning hemkommun hemsjukvård hälsa hälso- och sjukvårdslagen hälsocentral institutionsvård invånare kommuner kommuninvånare kontaktinformation kostnader kvalitet lag lagstiftning läkare meddelande missbrukarvård olycksfall organisation patient personal primärvård produktivitet rehabilitering rekommendation rekommendationer remiss resekostnader samarbete samkommun service sjukhus sjukvård social- och hälsovård studier svenska tandvård tillgång undersökning val
 Datum: 27.5.2014 Storlek: 139KB
Listobjekt
Riksdagens justitieombudsman har 7.3.2013 meddelat ett avgörande (Dnr 809/4/11) om dosdispensering av läkemedel i öppenvården. Avgörandet gäller läkemedelsdispensering som ordnas av kommunerna inom hemvården och i serviceboende enligt socialvårdslagen. Avgörandet gäller inte institutionsvård.
Asiasanat: anställda arbetstid art arvode avgift avtal boende boendeservice cirkulär ersättning form fråga frågor god praxis hemservice hemsjukvård hemvård hälso- och sjukvårdslagen insolvens institutionsvård kommuner konkurrensutsättning kostnader kö lag lagstiftning läkare marknaden mediciner modell offentlig upphandling ordning organisation personal prissättning regel ränta samarbete samkommun service serviceboende servicebostad servicesedel servicesedlar sjukvård skador social- och hälsovård socialtjänst storlek tillgång tröskelvärde utvärdering yliopisto äldre
 Datum: 14.3.2014 Storlek: 128KB
Listobjekt
De jämnstora indexhöjda klientavgifterna samt inkomstgränserna för de inkomstrelaterade avgifterna och den inkomstrelaterade servicesedeln ändras 1.1.2014.
Asiasanat: cirkulär ekonomi finansiering form förordning hemservice hemsjukvård lag meddelande servicesedlar social- och hälsovård äldre
 Datum: 7.1.2014 Storlek: 84KB