(Ingen språkversion)       Skriv ut | pdf

Cirkulär och utlåtanden

Kommunförbundets cirkulär och utlåtanden från och med 2005. Cirkulären är anvisningar och rekommendationer av Kommunförbundet till kommunerna och samkommunerna.

Utlåtandena är svar på förfrågningar från myndigheter. Utlåtanden till kommuner publiceras inte på webben.

Bilagorna till cirkulären publiceras på webbsidorna endast om förbundet har dem i elektronisk form. Bilagor i tryckt form skickas till kommunerna tillsammans med cirkuläret.​

Sök
Listobjekt
I början av år 2014 trädde lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (1201/2013) i kraft. Genom lagen genomfördes EU:s patientrörlighetsdirektiv. Enligt lagen har patienten rätt att söka ersättning av FPA för kostnader för medicinskt nödvändig vård (akut insjuknande, försvårad långvarig
Asiasanat: HOPE Vanliga frågor cirkulär direktiv e-post ekonomi ersättning fel finansiering fråga frågor företagshälsovård förlossning förordning hemkommun hälso- och sjukvårdslagen hälsovård initiativ kommuner kontaktinformation kostnader lag läkare olycksfall organisation patienter personal primärvård produktivitet registratur samarbete service sjukdom sjukvård sjukvårdsdistrikt social- och hälsovård stad svenska
 Datum: 14.1.2015 Storlek: 125KB
Listobjekt
Kommunförbundet och Institutet för hälsa och välfärd THL har under 2014 tillsammans utrett den nuvarande faktureringsprocessen på statens sinnessjukhus och eventuella ändringsbehov i sammanhanget. Både THL och Kommunförbundet har gjort utredningar och hört ekonomipersonalen på sjukhusen och i
Asiasanat: avdrag chef cirkulär datasekretess e-post ekonomi finansiering fråga frågor hälsa kommuner kontaktinformation kunnat organisation personal produktivitet rekommendation service sjukhus social- och hälsovård svenska välfärd vårdavgift
 Datum: 8.1.2015 Storlek: 108KB
Listobjekt
Statsrådet utfärdade den 23 oktober en förordning om ändring av klientavgifterna inom social- och hälsovården (842/2014) som ger upphov till ändringar i klientavgiftsförordningen (912/1992). De nya avgifterna träder i kraft den 1 januari 2015. Genom förordningen höjs maximibeloppet för vissa
Asiasanat: anstaltsvård avgift basservice chef cirkulär e-post ekonomi finansiering form frågor förordning hälsovård kommuner kontaktinformation läkare läkarintyg organisation personal rehabilitering social- och hälsovård svenska tandvård utlåtande
 Datum: 8.1.2015 Storlek: 103KB
Listobjekt
Finlands Kommunförbund ger på begäran följande utlåtande om den demokratipolitiska redogörelsen. På ett allmänt plan kan man säga att redogörelsen ger en utförlig bild av läget inom den finländska demokratin. Å andra sidan är den ganska allmänt hållen. Kommunförbundet vill i detta sammanhang
Asiasanat: arvode barn befolkning beslutsfattande bibliotek budget demokrati e-post folkomröstning forskning framtid fråga frågor förtroendeuppdrag förtroendevalda internet invånare kommunala tjänster kommunalpolitik kommuner kommunsammanslagning kontaktinformation kostnader ledarskap livskraft material närdemokrati nätkommunikation organisation personal påverkan regional utveckling respons restaurang röstning självstyrelse social- och hälsovård strategi ställningstagande svenska tillgång tjänsteinnehavare undersökning ungdomsarbete ungdomsfullmäktige ungdomspolitik utbildning utlåtande utveckling utvärdering val valdeltagande välfärd
 Datum: 21.11.2014 Storlek: 109KB
Listobjekt
I början av år 2014 trädde 48 § i hälso- och sjukvårdslagen i kraft. Enligt paragrafen har kommuninvånaren möjlighet att välja sin vårdenhet var som helst i landet. Valfriheten vid icke brådskande vård gäller primärvård och specialiserad sjukvård. Hälso- och sjukvårdskostnaderna för de kunder som
Asiasanat: HOPE Vanliga frågor anvisning avgift avtal befolkning cirkulär direktiv e-post ekonomi ersättning finansiering form fråga frågor företagshälsovård förordning hemkommun hemsjukvård hälsa hälso- och sjukvårdslagen hälsocentral institutionsvård invånare kommuner kommuninvånare kontaktinformation kostnader kvalitet lag lagstiftning läkare meddelande missbrukarvård olycksfall organisation patient personal primärvård produktivitet rehabilitering rekommendation rekommendationer remiss resekostnader samarbete samkommun service sjukhus sjukvård social- och hälsovård studier svenska tandvård tillgång undersökning val
 Datum: 27.5.2014 Storlek: 139KB
Listobjekt
Riksdagens justitieombudsman har 7.3.2013 meddelat ett avgörande (Dnr 809/4/11) om dosdispensering av läkemedel i öppenvården. Avgörandet gäller läkemedelsdispensering som ordnas av kommunerna inom hemvården och i serviceboende enligt socialvårdslagen. Avgörandet gäller inte institutionsvård.
Asiasanat: anställda arbetstid art arvode avgift avtal boende boendeservice cirkulär ersättning form fråga frågor god praxis hemservice hemsjukvård hemvård hälso- och sjukvårdslagen insolvens institutionsvård kommuner konkurrensutsättning kostnader kö lag lagstiftning läkare marknaden mediciner modell offentlig upphandling ordning organisation personal prissättning regel ränta samarbete samkommun service serviceboende servicebostad servicesedel servicesedlar sjukvård skador social- och hälsovård socialtjänst storlek tillgång tröskelvärde utvärdering yliopisto äldre
 Datum: 14.3.2014 Storlek: 129KB
Listobjekt
De jämnstora indexhöjda klientavgifterna samt inkomstgränserna för de inkomstrelaterade avgifterna och den inkomstrelaterade servicesedeln ändras 1.1.2014.
Asiasanat: cirkulär ekonomi finansiering form förordning hemservice hemsjukvård lag meddelande servicesedlar social- och hälsovård äldre
 Datum: 7.1.2014 Storlek: 84KB
Listobjekt
Klientavgifterna inom social- och hälsovården är bundna till index med stöd av 2 § 2 mom. i klientavgiftslagen (734/1992). Indexjusteringarna görs vartannat år. Också klientavgifterna för barndagvård indexjusteras regelbundet sedan augusti 2008. Klientavgifterna inom social- och hälsovården är
Asiasanat: avgift barn cirkulär dagvård familj index kultur meddelande social- och hälsovård storlek undervisning barnfamilj lag
 Datum: 16.12.2013 Storlek: 89KB
Listobjekt
Statsrådets förordning 605/2013 om ersättningstaxa för kostnader för sjuktransport skickas för kännedom till sjukvårdsdistrikten, kommunerna och samkommunerna. Förordningen trädde i kraft 1.9.2013.
Asiasanat: cirkulär förordning kostnader sjuktransport social- och hälsovård
 Datum: 11.9.2013 Storlek: 84KB
Listobjekt
Lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (980/2012) (äldreomsorgslagen) träder i kraft den 1 juli 2013. Lagens syfte är att stödja den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen
Asiasanat: cirkulär funktionsförmåga hälsa hälsovårdstjänster lag samarbete service sjukvård social- och hälsovård välbefinnande äldre
 Datum: 5.7.2013 Storlek: 89KB
Listobjekt
Enligt 24 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) har kommunen i uppgift att ordna sjukvårdstjänster för dem som bor i kommunen. Till sjukvårdstjänsterna hör bland annat att undersöka sjukdomar, ställa medicinska diagnoser samt ge vård och behandling, tillhandahålla nödvändiga
Asiasanat: cirkulär hälso- och sjukvårdslagen hälsocentraler kommuner lag lagstiftning rehabilitering samarbete sjukdom sjukvård social- och hälsovård
 Datum: 25.6.2013 Storlek: 88KB
Listobjekt
Statsrådets förordning 267/2012 om ersättningstaxa för kostnader för sjuktransport skickas för kännedom till kommunerna och samkommunerna. Förordningen träder i kraft 11.6.2012.
Asiasanat: cirkulär form förordning kostnader lag sjuktransport sjukvård social- och hälsovård utlåtande
 Datum: 21.6.2012 Storlek: 83KB
Listobjekt
Bestämmelser om valbarhet till fullmäktige finns i 34 § i kommunallagen. I fråga om tolkningen av paragrafen finns gott om exempel på högsta förvaltningsdomstolens rättspraxis. I detta cirkulär redogörs för tolkningen, främst med stöd av rättspraxis.
Asiasanat: affärsverk aktiebolag aktier ammattioppilaitos anslag anställda anställningsförhållande arbetstagare avtal behörighet beslutanderätt besvär biblioteksservice bidrag boendeservice bolag bostäder budget byggnadstillsyn chef chefer cirkulär daghem egendom ekonomi elektricitet energiförsörjning fråga frågor fullmäktige fullmäktigeledamot föredragning företagshälsovård förtroendeuppdrag förtroendevalda förvaltningsstadga granskning grundskola hamn hemkommun hemservice hyresbostäder hälsovård hälsovårdstjänster instruktion jämförelse kommunala affärsverk kommunalval kommuner kommunstyrelse koncern kultur kunnat kö lagstiftning ledande tjänsteinnehavare länsstyrelse lån mark myndigheter nämnd oljeskador organisation parti partier personal planläggning regel rehabilitering rektor restaurang resultat rösträtt samkommun samkommun för folkhälsoarbete sekreterare service servicehus sjukvård sjukvårdsdistrikt skatt skola skolor smittsamma sjukdomar social- och hälsovård stad stadsdirektör stadsfullmäktige stadsstyrelse statsandelar stora städer storlek studier styrelse städer tjänsteförhållande tjänsteinnehavare tjänstledighet trafik tvångsmedel undantagslov undervisning undervisningsskyldighet ungdomsarbete uppsägning utbildning utkomststöd utveckling val valbarhet vatten och avlopp x yrkesinriktad vuxenutbildning yrkesutbildning äldre äldreomsorg ålderdomshem
 Datum: 11.5.2012 Storlek: 174KB
Listobjekt
I programmet för Katainens I regering fastslås att under denna regeringsperiod ska den ekonomiska utkomsten för dem som har det allra sämst ställt förbättras. I programmet för Katainens I regering fastslås att under denna regeringsperiod ska den ekonomiska utkomsten för dem som har det allra
Asiasanat: avloppsvatten barn cirkulär dagpenning fattigdom förordning föräldrar grundtrygghet hushåll kommuner lag lön social- och hälsovård storlek studiestöd utkomstskydd utkomststöd utslagning utveckling
 Datum: 8.2.2012 Storlek: 100KB
Listobjekt
Klientavgifterna inom social- och hälsovården är bundna till index med stöd av 2 § 2 mom. i klientavgiftslagen (734/1992). Indexjusteringarna görs vartannat år. Också klientavgifterna för barndagvård har indexjusterats regelbundet från och med början av augusti 2008. Klientavgifterna inom
Asiasanat: avgift barn cirkulär dagvård hemservice hemsjukvård index meddelande servicesedlar social- och hälsovård storlek
 Datum: 23.1.2012 Storlek: 89KB