fi       Skriv ut | pdf

Cirkulär och utlåtanden

Kommunförbundets cirkulär och utlåtanden från och med 2005. Cirkulären är anvisningar och rekommendationer av Kommunförbundet till kommunerna och samkommunerna.

Utlåtandena är svar på förfrågningar från myndigheter. Utlåtanden till kommuner publiceras inte på webben.

Bilagorna till cirkulären publiceras på webbsidorna endast om förbundet har dem i elektronisk form. Bilagor i tryckt form skickas till kommunerna tillsammans med cirkuläret.​

Sök
Listobjekt
Valbarheten för kandidaterna i kommunalvalet våren 2017 bedöms utgående från 33 och 34 § i den gamla kommunallagen (365/1995). I fråga om tolkningen av 34 § i kommunallagen finns det gott om exempel inom högsta förvaltningsdomstolens rättspraxis.
Asiasanat: Europeiska unionen affärsverk aktiebolag aktier ammattioppilaitos anslag anställda anställningsförhållande arbetstagare avtal behörighet beslutanderätt besvär biblioteksservice bidrag boendeservice bolag bostäder budget byggnader byggnadstillsyn chef cirkulär daghem datasekretess e-post egendom ekonomi energiförsörjning fritt bildningsarbete fråga frågor fullmäktige fullmäktigeledamot föredragning företagshälsovård förtroendeuppdrag förtroendevalda förvaltningsstadga granskning grundskola hemkommun hemservice hälsovård hälsovårdstjänster instruktion kommunala affärsverk kommunalrätt kommunalval kommunstyrelse kontaktinformation kunnat kö lag lagstiftning ledande tjänsteinnehavare länsstyrelse lån mark marktäkt motion nämnd offentlighet oljeskador organisation organisationer parti partier personal planläggning regel rehabilitering rektor restaurang resultat revision rättsfall rösträtt samkommun service servicehus sjukvård sjukvårdsdistrikt skatt skola skolor smittsamma sjukdomar social- och hälsovård stad stadsdirektör stadsfullmäktige stadsstyrelse stora städer storlek studier styrelse svenska tjänsteförhållande tjänsteinnehavare tjänstledighet trafik tvångsmedel undantagslov undervisning undervisningsskyldighet ungdomsarbete uppsägning utbildning uthyrning utkomststöd utveckling val valbarhet x yrkesinriktad vuxenutbildning yrkesutbildning äldre äldreomsorg ålderdomshem
 Datum: 19.10.2016 Storlek: 211KB
Listobjekt
I detta cirkulär beskrivs kommunernas och flyktingförläggningarnas arbetsfördelning i tillhandahållandet och produktionen av social- och hälsovårdstjänster för asylsökande.
Asiasanat: HOPE anställda anvisning asylsökande barn barnfamiljer barnskydd behörighet beslutsfattande boende boendeservice cirkulär e-post ekonomi ersättning familjevård finansiering fråga frågor funktionsförmåga företagshälsovård granskning grundlag hemkommun hälsa hälso- och sjukvårdslagen hälsovård hälsovårdstjänster institutionsvård instruktion invandrare invandring kommuner kontaktinformation kostnader kunnat lag laki meddelanden media missbrukarvård olycksfall ordlista organisation personal polisen produktivitet regel rekommendation rekommendationer rokotukset sairaanhoito samarbete samkommun service sjukdom sjukvård skada smittsamma sjukdomar social- och hälsovård socialvård svenska tandvård tillstånd turism utbildning utkomststöd utlänning utlänningar utlåtande utveckling vaccination välfärd äitiys
 Datum: 18.5.2016 Storlek: 145KB
Listobjekt
Enligt 14 b § i klientavgiftslagen (lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården, 734/1992) publicerar Social- och hälsovårdsministeriet de indexjusterade klientavgifterna i Finlands Författningssamling inom november månad varje justeringsår.
Asiasanat: anstaltsvård anställda art avgift barn barnskydd besvär boendeservice cirkulär dagvård datasekretess e-post ekonomi familjevård finansiering form fråga frågor fullmäktige förordning förtroendevalda hemservice hemsjukvård hälso- och sjukvårdslagen hälsovårdstjänster institutionsvård instruktion jour kommuner kontaktinformation kö ledighet läkare läkarintyg meddelande missbrukarvård närståendevård organisation personal regel regeringsprogram rehabilitering samkommun service servicesedel servicesedlar sjukdom sjukhus sjukvård social- och hälsovård storlek svenska tandvård undersökning utlåtande vård av utvecklingsstörda äldre ändringssökande öppenvård
 Datum: 12.1.2016 Storlek: 165KB
Listobjekt
Den nya socialvårdslagen och de andra lagändringarna i samband med den trädde i huvudsak i kraft den 1 april 2015. I samband med detta har också betydande ändringar gjorts i barnskyddslagen.
Asiasanat: anslag anstaltsvård anställda arbetstagare arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte art avgift avtal barn barnfamiljer barnskydd behörighet beslutsfattande besvär boende boendeservice bostad cirkulär datasekretess domstol e-post elevvård faderskap familj familjer form fostran fråga funktionsförmåga förlossning hemkommun hemservice hemsjukvård hemvård hälsa hälso- och sjukvårdslagen hälsovårdstjänster institutionsvård kommuner kommuninvånare kontaktinformation kvalitet lag lagstiftning ledande tjänsteinnehavare lokaler missbrukarvård myndigheter närståendevård organisation organisationer personal polisen projekt regel register rehabilitering rättsskydd samarbete samkommun service serviceboende servicebostad servicesedlar sjukdom sjukvård skada social- och hälsovård socialjour socialvård stödåtgärder tillgång tjänsteinnehavare trygghet utbildning utkomststöd utlåtande utveckling välfärd yrkesexamen äldre ändringssökande öppenvård
 Datum: 27.8.2015 Storlek: 179KB
Listobjekt
Riksdagen godkände den nya kommunallagen och andra lagar i samband med den 13.3.2015 och republikens president stadsfäste lagen 10.4.2015. Riksdagen godkände den nya kommunallagen och andra lagar i samband med den 13.3.2015 och republikens president stadsfäste lagen 10.4.2015.
Asiasanat: affärsverk anställda arvode avtal avtalsrätt balansräkning basservice befrielse beslutsfattande bokslut bolagsrätt borgen budget cirkulär datasekretess datateknik delegering demokrati differentiering e-post ekonomi fastighet finansiering folkomröstning fråga frågor fullmäktige fullmäktigeledamot förordning försäkringsrätt förtroendeuppdrag förtroendevalda förvaltningsförfarande förvaltningsorgan förvaltningsstadga granskning initiativ invånare jäv kommunala affärsverk kommunallag kommunalrätt kommunalval kommuner kommunikation kommunstyrelse kontaktinformation lag lagstiftning ledande tjänsteinnehavare livskraft lån marknaden nyckeltal nämnd offentlig upphandling offentliga upphandlingar offentlighet organisation pensionsskydd personal prissättning projekt protokoll påverkan rehabilitering revision rösträtt samarbete samarbete mellan kommuner samkommun självstyrelse stad statistik storlek svenska uppsägning utskott utveckling val valbarhet välfärd ändringssökande
 Datum: 21.4.2015 Storlek: 179KB
Listobjekt
Lagen och förordningen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen trädde i kraft 1.1.2015. Lagen förutsätter att alla kommuner är med i denna verksamhet senast i början av 2016. Verksamheten kan dock inledas tidigare, så snart det finns beredskap för det.
Asiasanat: Kommunarbetsgivarna anställda anställningsförhållande arbetsförmåga arbetsgivare arbetskraftsutbildning arbetslöshet arbetsmarknadsstöd arbetstagare arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte beredskap cirkulär databas fråga funktionsförmåga förordning hälso- och sjukvårdslagen hälsovårdstjänster kollektivavtal kommuner kontaktinformation kostnader kunnat lag laki media normi nätverk permittering personal regler rehabilitering samarbete samkommun samservice service sjukdom styrelse tiedotteet tjänsteförhållande uppsägning utbildning utkomstskydd viranomaiset vårdreformen
 Datum: 21.1.2015 Storlek: 100KB
Listobjekt
I början av år 2014 trädde 48 § i hälso- och sjukvårdslagen i kraft. Enligt paragrafen har kommuninvånaren möjlighet att välja sin vårdenhet var som helst i landet. Valfriheten vid icke brådskande vård gäller primärvård och specialiserad sjukvård. Hälso- och sjukvårdskostnaderna för de kunder som
Asiasanat: HOPE Vanliga frågor anvisning avgift avtal befolkning cirkulär direktiv e-post ekonomi ersättning finansiering form fråga frågor företagshälsovård förordning hemkommun hemsjukvård hälsa hälso- och sjukvårdslagen hälsocentral institutionsvård invånare kommuner kommuninvånare kontaktinformation kostnader kvalitet lag lagstiftning läkare meddelande missbrukarvård olycksfall organisation patient personal primärvård produktivitet rehabilitering rekommendation rekommendationer remiss resekostnader samarbete samkommun service sjukhus sjukvård social- och hälsovård studier svenska tandvård tillgång undersökning val
 Datum: 27.5.2014 Storlek: 139KB
Listobjekt
Riksdagens justitieombudsman har 7.3.2013 meddelat ett avgörande (Dnr 809/4/11) om dosdispensering av läkemedel i öppenvården. Avgörandet gäller läkemedelsdispensering som ordnas av kommunerna inom hemvården och i serviceboende enligt socialvårdslagen. Avgörandet gäller inte institutionsvård.
Asiasanat: anställda arbetstid art arvode avgift avtal boende boendeservice cirkulär ersättning form fråga frågor god praxis hemservice hemsjukvård hemvård hälso- och sjukvårdslagen insolvens institutionsvård kommuner konkurrensutsättning kostnader kö lag lagstiftning läkare marknaden mediciner modell offentlig upphandling ordning organisation personal prissättning regel ränta samarbete samkommun service serviceboende servicebostad servicesedel servicesedlar sjukvård skador social- och hälsovård socialtjänst storlek tillgång tröskelvärde utvärdering yliopisto äldre
 Datum: 14.3.2014 Storlek: 128KB
Listobjekt
Vid sidan av kommunernas egna organ väljs nya ledamöter till samkommunernas organ i början av valperioden. I detta cirkulär behandlas de omständigheter som inverkar på valet av ledamöter till samkommunernas organ, främst valbarhet och beaktande av den politiska proportionaliteten vid valet. Vid
Asiasanat: affärsverksamhet aktiebolag anställda anställningsförhållande beslutanderätt cirkulär e-post fråga frågor fullmäktige förhandlingar förtroendeuppdrag förtroendevalda hemkommun hälsovårdstjänster jämställdhet mellan män och kvinnor kommunal samverkan kommuner kommunstyrelse kunnat lag ledande tjänsteinnehavare nämnd parti partier personal regional utveckling samarbete samkommun sjukvårdsdistrikt skada styrelse tjänsteinnehavare val valbarhet ändringssökande jämställdhet demokrati
 Datum: 20.11.2012 Storlek: 107KB
Listobjekt
​Ledamöterna i kommunstyrelsen, nämnderna och övriga organ väljs i huvudsak i januari 2013. I detta cirkulär behandlas de omständigheter som inverkar på valbarheten och valet av ledamöter till dessa organ. I cirkulär 8/80/2012 (17.4.2012) behandlades valbarhet till fullmäktige. Ledamöterna i
Asiasanat: affärsverk affärsverksamhet aktiebolag aktier anställda anställningsförhållande art avfallshantering avtal behörighet beslutanderätt besvär boende boendeservice bokslut bolag borgen borgmästare budget centralförvaltning chef cirkulär detaljplanering domstol e-post egendom ekonomi fastigheter form fråga frågor fullmäktige föredragningslista företagare förhandlingar förtroendemän förtroendeuppdrag förtroendevalda förvaltningsorgan förvaltningsstadga hemkommun instruktion jämställdhet jätehuolto jäv kommun- och servicestrukturreformen kommunal samverkan kommunalval kommuner kommunstyrelse kultur kvinna kvinnor kvot kö lag mark markanvändning myndigheter nämnd ordning organisation organisationer parti partier personal personalpolitik personval planläggning polisen rehabilitering revision riksdagsval rättelse rösträtt samhällsplanering samhällsteknik samkommun sektion sektioner skada stad stadsfullmäktige stadsstyrelse storlek styrelse tjänsteinnehavare tvåspråkig kommun tvåspråkiga kommuner understöd utlänningar val valbarhet videokonferens äldre ålderdomshem demokrati
 Datum: 20.11.2012 Storlek: 176KB
Listobjekt
Beställaransvarslagen (Lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft 1233/2006) ändrades i september i fråga om byggverksamheten. Samtidigt ändrades 49 § i upphandlingslagen (Lagen om offentlig upphandling). Republikens president stadsfäste lagarna
Asiasanat: Europeiska unionen affärsverk aktiebolag anställda anställningsförhållande arbetsgivare arbetskraft arbetstagare avtal bolag byggherre cirkulär ekonomi fotografi fråga församling försäkring god praxis lag lokaler lön offentlig upphandling olycksfall i arbetet samkommun service trygghet offentliga upphandlingar
 Datum: 1.10.2012 Storlek: 97KB
Listobjekt
Kommunalvalet hålls söndag 28.10.2012. Vid valet tillämpas vallagen (714/1998) och kommunallagens bestämmelser om kommunalval. I detta cirkulär ges information om de kommunala valmyndigheternas uppgifter vid kommunalvalet och anvisningar om valaffischering utomhus. Valbarhet till fullmäktige
Asiasanat: Europeiska unionen affärsverk anordningar avgift befrielse bibliotek bidrag blankett bolag cirkulär ersättning fråga fullmäktige god praxis hemkommun invånare kommunalval kommuner kommuninvånare kommunstyrelse kontaktinformation kostnader kunnat kvalitet kvinnor lån meddelande meddelanden ordning parti partier redovisning register reklam rekommendation rekommendationer röstning rösträtt samkommun service sjukhus skyltar stadsstyrelse tillgång tillstånd utbildning utlänningar vaalit val valbarhet valfinansiering
 Datum: 10.5.2012 Storlek: 120KB
Listobjekt
Bestämmelser om valbarhet till fullmäktige finns i 34 § i kommunallagen. I fråga om tolkningen av paragrafen finns gott om exempel på högsta förvaltningsdomstolens rättspraxis. I detta cirkulär redogörs för tolkningen, främst med stöd av rättspraxis.
Asiasanat: affärsverk aktiebolag aktier ammattioppilaitos anslag anställda anställningsförhållande arbetstagare avtal behörighet beslutanderätt besvär biblioteksservice bidrag boendeservice bolag bostäder budget byggnadstillsyn chef chefer cirkulär daghem egendom ekonomi elektricitet energiförsörjning fråga frågor fullmäktige fullmäktigeledamot föredragning företagshälsovård förtroendeuppdrag förtroendevalda förvaltningsstadga granskning grundskola hamn hemkommun hemservice hyresbostäder hälsovård hälsovårdstjänster instruktion jämförelse kommunala affärsverk kommunalval kommuner kommunstyrelse koncern kultur kunnat kö lagstiftning ledande tjänsteinnehavare länsstyrelse lån mark myndigheter nämnd oljeskador organisation parti partier personal planläggning regel rehabilitering rektor restaurang resultat rösträtt samkommun samkommun för folkhälsoarbete sekreterare service servicehus sjukvård sjukvårdsdistrikt skatt skola skolor smittsamma sjukdomar social- och hälsovård stad stadsdirektör stadsfullmäktige stadsstyrelse statsandelar stora städer storlek studier styrelse städer tjänsteförhållande tjänsteinnehavare tjänstledighet trafik tvångsmedel undantagslov undervisning undervisningsskyldighet ungdomsarbete uppsägning utbildning utkomststöd utveckling val valbarhet vatten och avlopp x yrkesinriktad vuxenutbildning yrkesutbildning äldre äldreomsorg ålderdomshem
 Datum: 11.5.2012 Storlek: 174KB
Listobjekt
​I och med hälso- och sjukvårdslagen (30.12.2010/1326) har de tidigare bestämmelserna om fakturering av kommuner och samkommuner upphävts. Exempelvis 22 § i folkhälsolagen och 48 § i lagen om specialiserad sjukvård som gäller brådskande vård har ersatts av 58 § i hälso- och sjukvårdslagen. I och
Asiasanat: avdrag avtal barn cirkulär ersättning fråga förordning hemkommun hälso- och sjukvårdslagen högskolor invånare kommuner kostnader kostnadsberäkning läkare patient patienter produktifiering samarbetsområde samkommun sjukvård sjukvårdsdistrikt skolhälsovård social- och hälsovård studiestöd universitet utbildning val yrkesutbildning
 Datum: 11.1.2012 Storlek: 93KB
Listobjekt
De jämnstora indexhöjda klientavgifterna samt inkomstgränserna för de inkomstrelaterade avgifterna och den inkomstrelaterade servicesedeln ändras 1.1.2012. I det här skedet har inga andra ändringar gjorts i lagstiftningen om avgifter. Ordalydelsen i klientavgiftsförordningen har ändrats, men
Asiasanat: anstaltsvård avgift barn beslutsfattande besvär cirkulär dagvård familjevård form fråga frågor förordning förordningar försäkring förvaltningsdomstolar hemservice hemsjukvård hälsa hälso- och sjukvårdslagen hälsovårdstjänster index institutionsvård instruktion jour kommuner kö lag lagstiftning ledighet läkare läkarintyg meddelande missbrukarvård närståendevård olycka olycksfall i arbetet patient patienter rehabilitering rättelse samarbete samkommun service servicesedel servicesedlar sjukdom sjukhus sjukledighet sjukvård skada social- och hälsovård styrelse tandvård tjänsteinnehavare understöd undersökning utlåtande välfärd ålderdomshem öppenvård
 Datum: 16.12.2011 Storlek: 133KB