(Ingen språkversion)       Skriv ut | pdf

Cirkulär och utlåtanden

Kommunförbundets cirkulär och utlåtanden från och med 2005. Cirkulären är Kommunförbundets instruktioner och rekommendationer till kommuner och samkommuner.

Utlåtandena är svar på förfrågningar från myndigheter. Utlåtanden till kommuner publiceras inte på webben.

Bilagorna till cirkulären publiceras på webbsidorna endast om förbundet har dem i elektronisk form. Bilagor i tryckt form skickas till kommunerna tillsammans med cirkuläret.​

Sök
Listobjekt
Lagen och förordningen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen trädde i kraft 1.1.2015. Lagen förutsätter att alla kommuner är med i denna verksamhet senast i början av 2016. Verksamheten kan dock inledas tidigare, så snart det finns beredskap för det.
Asiasanat: Kommunarbetsgivarna anställda anställningsförhållande arbetsförmåga arbetsgivare arbetskraftsutbildning arbetslöshet arbetsmarknadsstöd arbetstagare arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte beredskap cirkulär databas e-post fråga funktionsförmåga förordning hälso- och sjukvårdslagen hälsovårdstjänster kollektivavtal kommuner kontaktinformation kostnader kunnat lag laki media normi näringar nätverk organisation permittering personal regler rehabilitering samarbete samkommun samservice service sjukdom styrelse tiedotteet tjänsteförhållande uppsägning utbildning utkomstskydd viranomaiset
 Datum: 21.1.2015 Storlek: 108KB
Listobjekt
I början av år 2014 trädde 48 § i hälso- och sjukvårdslagen i kraft. Enligt paragrafen har kommuninvånaren möjlighet att välja sin vårdenhet var som helst i landet. Valfriheten vid icke brådskande vård gäller primärvård och specialiserad sjukvård. Hälso- och sjukvårdskostnaderna för de kunder som
Asiasanat: HOPE Vanliga frågor anvisning avgift avtal befolkning cirkulär direktiv e-post ekonomi ersättning finansiering form fråga frågor företagshälsovård förordning hemkommun hemsjukvård hälsa hälso- och sjukvårdslagen hälsocentral institutionsvård invånare kommuner kommuninvånare kontaktinformation kostnader kvalitet lag lagstiftning läkare meddelande missbrukarvård olycksfall organisation patient personal primärvård produktivitet rehabilitering rekommendation rekommendationer remiss resekostnader samarbete samkommun service sjukhus sjukvård social- och hälsovård studier svenska tandvård tillgång undersökning utveckling val välfärd
 Datum: 27.5.2014 Storlek: 141KB
Listobjekt
Riksdagens justitieombudsman har 7.3.2013 meddelat ett avgörande (Dnr 809/4/11) om dosdispensering av läkemedel i öppenvården. Avgörandet gäller läkemedelsdispensering som ordnas av kommunerna inom hemvården och i serviceboende enligt socialvårdslagen. Avgörandet gäller inte institutionsvård.
Asiasanat: anställda arbetstid art arvode avgift avtal boende boendeservice cirkulär ersättning form fråga frågor god praxis hemservice hemsjukvård hemvård hälso- och sjukvårdslagen insolvens institutionsvård kommuner konkurrensutsättning kostnader kö lag lagstiftning läkare marknaden mediciner modell offentlig upphandling ordning organisation personal prissättning regel ränta samarbete samkommun service serviceboende servicebostad servicesedel servicesedlar sjukvård skador social- och hälsovård socialtjänst storlek tillgång tröskelvärde utvärdering yliopisto äldre
 Datum: 14.3.2014 Storlek: 129KB
Listobjekt
​Ledamöterna i kommunstyrelsen, nämnderna och övriga organ väljs i huvudsak i januari 2013. I detta cirkulär behandlas de omständigheter som inverkar på valbarheten och valet av ledamöter till dessa organ. I cirkulär 8/80/2012 (17.4.2012) behandlades valbarhet till fullmäktige. Ledamöterna i
Asiasanat: affärsverk affärsverksamhet aktiebolag aktier anställda anställningsförhållande art avfallshantering avtal behörighet beslutanderätt besvär boende boendeservice bokslut bolag borgen borgmästare budget centralförvaltning chef cirkulär detaljplanering domstol e-post egendom ekonomi fastigheter form fråga frågor fullmäktige föredragningslista företagare förhandlingar förtroendemän förtroendeuppdrag förtroendevalda förvaltningsorgan förvaltningsstadga hemkommun instruktion jämställdhet jätehuolto jäv kommun- och servicestrukturreformen kommunal samverkan kommunalval kommuner kommunstyrelse kultur kvinna kvinnor kvot kö lag mark markanvändning myndigheter nämnd ordning organisation organisationer parti partier personal personalpolitik personval planläggning polisen rehabilitering revision riksdagsval rättelse rösträtt samhällsplanering samhällsteknik samkommun sektion sektioner skada stad stadsfullmäktige stadsstyrelse storlek styrelse tjänsteinnehavare tvåspråkig kommun tvåspråkiga kommuner understöd utlänningar val valbarhet videokonferens äldre ålderdomshem demokrati
 Datum: 20.11.2012 Storlek: 176KB
Listobjekt
Vid sidan av kommunernas egna organ väljs nya ledamöter till samkommunernas organ i början av valperioden. I detta cirkulär behandlas de omständigheter som inverkar på valet av ledamöter till samkommunernas organ, främst valbarhet och beaktande av den politiska proportionaliteten vid valet. Vid
Asiasanat: affärsverksamhet aktiebolag anställda anställningsförhållande beslutanderätt cirkulär e-post fråga frågor fullmäktige förhandlingar förtroendeuppdrag förtroendevalda hemkommun hälsovårdstjänster jämställdhet mellan män och kvinnor kommunal samverkan kommuner kommunstyrelse kunnat lag ledande tjänsteinnehavare nämnd parti partier personal regional utveckling samarbete samkommun sjukvårdsdistrikt skada styrelse tjänsteinnehavare val valbarhet ändringssökande jämställdhet demokrati
 Datum: 20.11.2012 Storlek: 107KB
Listobjekt
Beställaransvarslagen (Lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft 1233/2006) ändrades i september i fråga om byggverksamheten. Samtidigt ändrades 49 § i upphandlingslagen (Lagen om offentlig upphandling). Republikens president stadsfäste lagarna
Asiasanat: Europeiska unionen affärsverk aktiebolag anställda anställningsförhållande arbetsgivare arbetskraft arbetstagare avtal bolag byggherre cirkulär ekonomi fotografi fråga församling försäkring god praxis lag lokaler lön offentlig upphandling olycksfall i arbetet samkommun service trygghet offentliga upphandlingar
 Datum: 1.10.2012 Storlek: 96KB
Listobjekt
Kommunalvalet hålls söndag 28.10.2012. Vid valet tillämpas vallagen (714/1998) och kommunallagens bestämmelser om kommunalval. I detta cirkulär ges information om de kommunala valmyndigheternas uppgifter vid kommunalvalet och anvisningar om valaffischering utomhus. Valbarhet till fullmäktige
Asiasanat: Europeiska unionen affärsverk anordningar avgift befrielse bibliotek bidrag blankett bolag cirkulär ersättning fråga fullmäktige god praxis hemkommun invånare kommunalval kommuner kommuninvånare kommunstyrelse kontaktinformation kostnader kunnat kvalitet kvinnor lån meddelande meddelanden ordning parti partier redovisning register reklam rekommendation rekommendationer röstning rösträtt samkommun service sjukhus skyltar stadsstyrelse tillgång tillstånd utbildning utlänningar vaalit val valbarhet valfinansiering
 Datum: 10.5.2012 Storlek: 121KB
Listobjekt
Bestämmelser om valbarhet till fullmäktige finns i 34 § i kommunallagen. I fråga om tolkningen av paragrafen finns gott om exempel på högsta förvaltningsdomstolens rättspraxis. I detta cirkulär redogörs för tolkningen, främst med stöd av rättspraxis.
Asiasanat: affärsverk aktiebolag aktier ammattioppilaitos anslag anställda anställningsförhållande arbetstagare avtal behörighet beslutanderätt besvär biblioteksservice bidrag boendeservice bolag bostäder budget byggnadstillsyn chef chefer cirkulär daghem egendom ekonomi elektricitet energiförsörjning fråga frågor fullmäktige fullmäktigeledamot föredragning företagshälsovård förtroendeuppdrag förtroendevalda förvaltningsstadga granskning grundskola hamn hemkommun hemservice hyresbostäder hälsovård hälsovårdstjänster instruktion jämförelse kommunala affärsverk kommunalval kommuner kommunstyrelse koncern kultur kunnat kö lagstiftning ledande tjänsteinnehavare länsstyrelse lån mark myndigheter nämnd oljeskador organisation parti partier personal planläggning regel rehabilitering rektor restaurang resultat rösträtt samkommun samkommun för folkhälsoarbete sekreterare service servicehus sjukvård sjukvårdsdistrikt skatt skola skolor smittsamma sjukdomar social- och hälsovård stad stadsdirektör stadsfullmäktige stadsstyrelse statsandelar stora städer storlek studier styrelse städer tjänsteförhållande tjänsteinnehavare tjänstledighet trafik tvångsmedel undantagslov undervisning undervisningsskyldighet ungdomsarbete uppsägning utbildning utkomststöd utveckling val valbarhet vatten och avlopp x yrkesinriktad vuxenutbildning yrkesutbildning äldre äldreomsorg ålderdomshem
 Datum: 11.5.2012 Storlek: 174KB
Listobjekt
​I och med hälso- och sjukvårdslagen (30.12.2010/1326) har de tidigare bestämmelserna om fakturering av kommuner och samkommuner upphävts. Exempelvis 22 § i folkhälsolagen och 48 § i lagen om specialiserad sjukvård som gäller brådskande vård har ersatts av 58 § i hälso- och sjukvårdslagen. I och
Asiasanat: avdrag avtal barn cirkulär ersättning fråga förordning hemkommun hälso- och sjukvårdslagen högskolor invånare kommuner kostnader kostnadsberäkning läkare patient patienter produktifiering samarbetsområde samkommun sjukvård sjukvårdsdistrikt skolhälsovård social- och hälsovård studiestöd universitet utbildning val yrkesutbildning
 Datum: 11.1.2012 Storlek: 93KB
Listobjekt
De jämnstora indexhöjda klientavgifterna samt inkomstgränserna för de inkomstrelaterade avgifterna och den inkomstrelaterade servicesedeln ändras 1.1.2012. I det här skedet har inga andra ändringar gjorts i lagstiftningen om avgifter. Ordalydelsen i klientavgiftsförordningen har ändrats, men
Asiasanat: anstaltsvård avgift barn beslutsfattande besvär cirkulär dagvård familjevård form fråga frågor förordning förordningar försäkring förvaltningsdomstolar hemservice hemsjukvård hälsa hälso- och sjukvårdslagen hälsovårdstjänster index institutionsvård instruktion jour kommuner kö lag lagstiftning ledighet läkare läkarintyg meddelande missbrukarvård närståendevård olycka olycksfall i arbetet patient patienter rehabilitering rättelse samarbete samkommun service servicesedel servicesedlar sjukdom sjukhus sjukledighet sjukvård skada social- och hälsovård styrelse tandvård tjänsteinnehavare understöd undersökning utlåtande välfärd ålderdomshem öppenvård
 Datum: 16.12.2011 Storlek: 133KB
Listobjekt
Hälso- och sjukvårdslagen fokuserar på kundorientering, främjande av hälsa och välfärd, bättre primärvård, mer samarbete mellan olika aktörer och kontroll över kostnadsökningen. Hälso- och sjukvårdslagen fokuserar på kundorientering, främjande av hälsa och välfärd, bättre primärvård, mer
Asiasanat: avtal beslutsfattande centralförvaltning cirkulär ekonomi form forskning fortbildning fråga frågor fullmäktige förhandlingar förordning förtroendevalda hälsa hälso- och sjukvårdslagen hälsovårdstjänster informationssystem initiativ instruktioner invånare kommuner konkurrensutsättning kostnader kvalitet lag myndigheter närservice organisation organisationer patient personal primärvård produktivitet ramlagen regionalt samarbete rehabilitering samarbete samarbetsområde samarbetsområden samkommun service sjukhus sjukvård sjukvårdsdistrikt social service social- och hälsovård socialvård transport utbildning välbefinnande välfärd värdkommunsmodellen kundservice
 Datum: 8.11.2011 Storlek: 116KB
Listobjekt
Lagstiftningen om fullt kostnadsansvar (full kostnadsersättning) trädde i kraft 1.1.2005. Två cirkulär om verkställandet av lagstiftningen har sänts till kommunerna och samkommunerna, det ena i december 2004 och det andra i juli 2005. Lagstiftningen om fullt kostnadsansvar (full
Asiasanat: anordningar anstaltsvård anställda anställningsförhållande arbetsgivare arbetsresa arbetstagare arvode avgift avtal blankett bostad cirkulär e-post ersättning fråga frågor funktionsförmåga förare förordning försäkring förtroendevalda förvaltningsdomstolar hemkommun hemsjukvård hyrd arbetskraft hälso- och sjukvårdslagen hälsocentral hälsocentraler hälsovård händelse initiativ institutionsvård kommunernas centralorganisationer kostnader kunnat kvalitet lag lagstiftning lokaler läkare läkarintyg lön löner material mervärdesskatt olycka olycksfall olycksfall i arbetet ordning organisation patient patienter pensionsskydd polisen prissättning regel rehabilitering rekommendation rekommendationer resultat rättsskydd samarbete samkommun service sjukdom sjukhus sjukvård skada skadestånd skador social- och hälsovård spel studier tillstånd trafik transport trygghet utlåtande vårdkö yrkessjukdom öppenvård anvisning
 Datum: 20.6.2011 Storlek: 154KB
Listobjekt
I 34 § kommunallagen bestäms om valbarhet. Bestämmelsen tillämpades för första gången i kommunalvalet 1996 och det finns gott om exempel i högsta förvaltningsdomstolens rättspraxis på hur man tolkat bestämmelsen.
Asiasanat: affärsverk aktiebolag aktier anslag anställda anställningsförhållande arbetstagare avtal behörighet beslutanderätt beslutsfattande besvär bidrag bolag bostäder budget centralförvaltning chef cirkulär daghem ekonomi elektricitet energiförsörjning fråga frågor fullmäktige fullmäktigeledamot föredragning företagshälsovård förtroendeuppdrag förtroendevalda förvaltningsstadga granskning grundskola hamn hemkommun hemservice hyresbostäder hälsovård hälsovårdstjänster instruktion jämförelse kommuner kommunstyrelse kunnat lag lagstiftning lantbruk ledande tjänsteinnehavare länsstyrelse meddelande museum myndigheter nämnd oljeskador organisation parti partier personal planläggning regel rektor restaurang resultat rösträtt samkommun samkommun för folkhälsoarbete service servicehus sjukvård skola skolor smittsamma sjukdomar stad stadsdirektör stadsstyrelse stora städer storlek studier styrelse städer tjänsteförhållande tjänsteinnehavare trafik tvångsmedel undantagslov undervisningsskyldighet uppsägning utbildning val valbarhet äldre ålderdomshem åldringar
 Datum: 11.4.2011 Storlek: 139KB
Listobjekt
Enligt 14 § 2 mom. i folkhälsolagen är en kommun skyldig att förordna en läkare vid en hälsocentral att ge polisen handräckning för utförande av rättsmedicinsk undersökning då det är fråga om klinisk undersökning av en levande person och yttre likbesiktning. Kommunen är dessutom skyldig att
Asiasanat: arbetstid arvode cirkulär fråga förordning hälsocentral läkare länsstyrelse polisen regel samkommun sjukvårdsdistrikt social- och hälsovård undersökning
 Datum: 24.3.2011 Storlek: 81KB
Listobjekt
Finlands Kommunförbund har reviderat mallen för avtal/anvisningar om ambulanssjukvård och sjuktransporter. Den tidigare mallen skickades ut till kommunerna och samkommunerna den 10 mars 1998.
Asiasanat: akutvård anställda anvisning art avgift avtal avtalsrätt beredskap blankett bokföring cirkulär datasekretess ersättning fråga frågor företagare förhandlingar förordning förordningar förtroendevalda hemkommun hälsocentral hälsocentraler händelse instruktioner konkurrensutsättning kostnader kvalitet kö lag lagstiftning läkare marknadsdomstolen material olycksfall ordning patient patienter personal personuppgifter polisen regel rekommendation remiss resekostnader rätt till information samarbete samkommun service sjukhus sjuktransport sjukvård skatt social- och hälsovård socialvård statistik storlek tillgång tillstånd trafik transport utbildning utveckling x
 Datum: 24.3.2011 Storlek: 118KB