(Ingen språkversion)       Skriv ut | pdf

Cirkulär och utlåtanden

Kommunförbundets cirkulär och utlåtanden från och med 2005. Cirkulären är anvisningar och rekommendationer av Kommunförbundet till kommunerna och samkommunerna.

Utlåtandena är svar på förfrågningar från myndigheter. Utlåtanden till kommuner publiceras inte på webben.

Bilagorna till cirkulären publiceras på webbsidorna endast om förbundet har dem i elektronisk form. Bilagor i tryckt form skickas till kommunerna tillsammans med cirkuläret.​

Sök
Listobjekt
I början av år 2014 trädde lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (1201/2013) i kraft. Genom lagen genomfördes EU:s patientrörlighetsdirektiv. Enligt lagen har patienten rätt att söka ersättning av FPA för kostnader för medicinskt nödvändig vård (akut insjuknande, försvårad långvarig
Asiasanat: HOPE Vanliga frågor cirkulär direktiv e-post ekonomi ersättning fel finansiering fråga frågor företagshälsovård förlossning förordning hemkommun hälso- och sjukvårdslagen hälsovård initiativ kommuner kontaktinformation kostnader lag läkare olycksfall organisation patienter personal primärvård produktivitet registratur samarbete service sjukdom sjukvård sjukvårdsdistrikt social- och hälsovård stad svenska
 Datum: 14.1.2015 Storlek: 125KB
Listobjekt
I början av år 2014 trädde 48 § i hälso- och sjukvårdslagen i kraft. Enligt paragrafen har kommuninvånaren möjlighet att välja sin vårdenhet var som helst i landet. Valfriheten vid icke brådskande vård gäller primärvård och specialiserad sjukvård. Hälso- och sjukvårdskostnaderna för de kunder som
Asiasanat: HOPE Vanliga frågor anvisning avgift avtal befolkning cirkulär direktiv e-post ekonomi ersättning finansiering form fråga frågor företagshälsovård förordning hemkommun hemsjukvård hälsa hälso- och sjukvårdslagen hälsocentral institutionsvård invånare kommuner kommuninvånare kontaktinformation kostnader kvalitet lag lagstiftning läkare meddelande missbrukarvård olycksfall organisation patient personal primärvård produktivitet rehabilitering rekommendation rekommendationer remiss resekostnader samarbete samkommun service sjukhus sjukvård social- och hälsovård studier svenska tandvård tillgång undersökning val
 Datum: 27.5.2014 Storlek: 139KB
Listobjekt
Riksdagens justitieombudsman har 7.3.2013 meddelat ett avgörande (Dnr 809/4/11) om dosdispensering av läkemedel i öppenvården. Avgörandet gäller läkemedelsdispensering som ordnas av kommunerna inom hemvården och i serviceboende enligt socialvårdslagen. Avgörandet gäller inte institutionsvård.
Asiasanat: anställda arbetstid art arvode avgift avtal boende boendeservice cirkulär ersättning form fråga frågor god praxis hemservice hemsjukvård hemvård hälso- och sjukvårdslagen insolvens institutionsvård kommuner konkurrensutsättning kostnader kö lag lagstiftning läkare marknaden mediciner modell offentlig upphandling ordning organisation personal prissättning regel ränta samarbete samkommun service serviceboende servicebostad servicesedel servicesedlar sjukvård skador social- och hälsovård socialtjänst storlek tillgång tröskelvärde utvärdering yliopisto äldre
 Datum: 14.3.2014 Storlek: 129KB
Listobjekt
De jämnstora indexhöjda klientavgifterna samt inkomstgränserna för de inkomstrelaterade avgifterna och den inkomstrelaterade servicesedeln ändras 1.1.2014.
Asiasanat: cirkulär ekonomi finansiering form förordning hemservice hemsjukvård lag meddelande servicesedlar social- och hälsovård äldre
 Datum: 7.1.2014 Storlek: 84KB
Listobjekt
Klientavgifterna inom social- och hälsovården är bundna till index med stöd av 2 § 2 mom. i klientavgiftslagen (734/1992). Indexjusteringarna görs vartannat år. Också klientavgifterna för barndagvård indexjusteras regelbundet sedan augusti 2008. Klientavgifterna inom social- och hälsovården är
Asiasanat: avgift barn cirkulär dagvård familj index kultur meddelande social- och hälsovård storlek undervisning barnfamilj lag
 Datum: 16.12.2013 Storlek: 89KB
Listobjekt
Lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (980/2012) (äldreomsorgslagen) träder i kraft den 1 juli 2013. Lagens syfte är att stödja den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen
Asiasanat: cirkulär funktionsförmåga hälsa hälsovårdstjänster lag samarbete service sjukvård social- och hälsovård välbefinnande äldre
 Datum: 5.7.2013 Storlek: 89KB
Listobjekt
Enligt 24 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) har kommunen i uppgift att ordna sjukvårdstjänster för dem som bor i kommunen. Till sjukvårdstjänsterna hör bland annat att undersöka sjukdomar, ställa medicinska diagnoser samt ge vård och behandling, tillhandahålla nödvändiga
Asiasanat: cirkulär hälso- och sjukvårdslagen hälsocentraler kommuner lag lagstiftning rehabilitering samarbete sjukdom sjukvård social- och hälsovård
 Datum: 25.6.2013 Storlek: 88KB
Listobjekt
Statsrådets förordning 267/2012 om ersättningstaxa för kostnader för sjuktransport skickas för kännedom till kommunerna och samkommunerna. Förordningen träder i kraft 11.6.2012.
Asiasanat: cirkulär form förordning kostnader lag sjuktransport sjukvård social- och hälsovård utlåtande
 Datum: 21.6.2012 Storlek: 83KB
Listobjekt
I programmet för Katainens I regering fastslås att under denna regeringsperiod ska den ekonomiska utkomsten för dem som har det allra sämst ställt förbättras. I programmet för Katainens I regering fastslås att under denna regeringsperiod ska den ekonomiska utkomsten för dem som har det allra
Asiasanat: avloppsvatten barn cirkulär dagpenning fattigdom förordning föräldrar grundtrygghet hushåll kommuner lag lön social- och hälsovård storlek studiestöd utkomstskydd utkomststöd utslagning utveckling
 Datum: 8.2.2012 Storlek: 100KB
Listobjekt
De jämnstora indexhöjda klientavgifterna samt inkomstgränserna för de inkomstrelaterade avgifterna och den inkomstrelaterade servicesedeln ändras 1.1.2012. I det här skedet har inga andra ändringar gjorts i lagstiftningen om avgifter. Ordalydelsen i klientavgiftsförordningen har ändrats, men
Asiasanat: anstaltsvård avgift barn beslutsfattande besvär cirkulär dagvård familjevård form fråga frågor förordning förordningar försäkring förvaltningsdomstolar hemservice hemsjukvård hälsa hälso- och sjukvårdslagen hälsovårdstjänster index institutionsvård instruktion jour kommuner kö lag lagstiftning ledighet läkare läkarintyg meddelande missbrukarvård närståendevård olycka olycksfall i arbetet patient patienter rehabilitering rättelse samarbete samkommun service servicesedel servicesedlar sjukdom sjukhus sjukledighet sjukvård skada social- och hälsovård styrelse tandvård tjänsteinnehavare understöd undersökning utlåtande välfärd ålderdomshem öppenvård
 Datum: 16.12.2011 Storlek: 133KB
Listobjekt
Hälso- och sjukvårdslagen fokuserar på kundorientering, främjande av hälsa och välfärd, bättre primärvård, mer samarbete mellan olika aktörer och kontroll över kostnadsökningen. Hälso- och sjukvårdslagen fokuserar på kundorientering, främjande av hälsa och välfärd, bättre primärvård, mer
Asiasanat: avtal beslutsfattande centralförvaltning cirkulär ekonomi form forskning fortbildning fråga frågor fullmäktige förhandlingar förordning förtroendevalda hälsa hälso- och sjukvårdslagen hälsovårdstjänster informationssystem initiativ instruktioner invånare kommuner konkurrensutsättning kostnader kvalitet lag myndigheter närservice organisation organisationer patient personal primärvård produktivitet ramlagen regionalt samarbete rehabilitering samarbete samarbetsområde samarbetsområden samkommun service sjukhus sjukvård sjukvårdsdistrikt social service social- och hälsovård socialvård transport utbildning välbefinnande välfärd värdkommunsmodellen kundservice
 Datum: 8.11.2011 Storlek: 116KB
Listobjekt
Statsrådets förordning om ersättningstaxa för kostnader för sjuktransport skickas för kännedom till kommunerna och samkommunerna.
Asiasanat: e-post förordning kostnader lag sjuktransport sjukvård social- och hälsovård cirkulär ersättning
 Datum: 1.8.2011 Storlek: 82KB
Listobjekt
Lagstiftningen om fullt kostnadsansvar (full kostnadsersättning) trädde i kraft 1.1.2005. Två cirkulär om verkställandet av lagstiftningen har sänts till kommunerna och samkommunerna, det ena i december 2004 och det andra i juli 2005. Lagstiftningen om fullt kostnadsansvar (full
Asiasanat: anordningar anstaltsvård anställda anställningsförhållande arbetsgivare arbetsresa arbetstagare arvode avgift avtal blankett bostad cirkulär e-post ersättning fråga frågor funktionsförmåga förare förordning försäkring förtroendevalda förvaltningsdomstolar hemkommun hemsjukvård hyrd arbetskraft hälso- och sjukvårdslagen hälsocentral hälsocentraler hälsovård händelse initiativ institutionsvård kommunernas centralorganisationer kostnader kunnat kvalitet lag lagstiftning lokaler läkare läkarintyg lön löner material mervärdesskatt olycka olycksfall olycksfall i arbetet ordning organisation patient patienter pensionsskydd polisen prissättning regel rehabilitering rekommendation rekommendationer resultat rättsskydd samarbete samkommun service sjukdom sjukhus sjukvård skada skadestånd skador social- och hälsovård spel studier tillstånd trafik transport trygghet utlåtande vårdkö yrkessjukdom öppenvård anvisning
 Datum: 20.6.2011 Storlek: 155KB
Listobjekt
Livsmedelslagens ändringar har godkänts och de träder i kraft 1.9.2011. Ändringarna är betydande för den kommunala tillsynsmyndigheten. För att minska den administrativa bördan slopas det omfattande förhandsgodkännandet av livsmedelslokaler och i stället övergår man till ett anmälningsförfarande.
Asiasanat: AKTA anordningar anvisning arbetsgivare art avfall avfallshantering avgift avskrivningar avtal cirkulär databas database e-post ekonomi ersättning finansiering form fråga frågor fullmäktige företagare förordning hemkommun hälsoskydd hörande instruktion jord konsumtion kontaktinformation kostnader lag lagstiftning meddelanden miljö näring organisation personal prissättning produktivitet regel ränta räntor semester service social- och hälsovård storlek tillstånd tjänsteförhållande tjänsteinnehavare transport utlåtande ändringssökande terveydenhuolto livsmedelsövervakning
 Datum: 20.6.2011 Storlek: 135KB
Listobjekt
Finlands Kommunförbund har reviderat mallen för avtal/anvisningar om ambulanssjukvård och sjuktransporter. Den tidigare mallen skickades ut till kommunerna och samkommunerna den 10 mars 1998.
Asiasanat: akutvård anställda anvisning art avgift avtal avtalsrätt beredskap blankett bokföring cirkulär datasekretess ersättning fråga frågor företagare förhandlingar förordning förordningar förtroendevalda hemkommun hälsocentral hälsocentraler händelse instruktioner konkurrensutsättning kostnader kvalitet kö lag lagstiftning läkare marknadsdomstolen material olycksfall ordning patient patienter personal personuppgifter polisen regel rekommendation remiss resekostnader rätt till information samarbete samkommun service sjukhus sjuktransport sjukvård skatt social- och hälsovård socialvård statistik storlek tillgång tillstånd trafik transport utbildning utveckling x
 Datum: 24.3.2011 Storlek: 118KB