fi       Skriv ut | pdf

Cirkulär och utlåtanden

Kommunförbundets cirkulär och utlåtanden från och med 2005. Cirkulären är anvisningar och rekommendationer av Kommunförbundet till kommunerna och samkommunerna.

Utlåtandena är svar på förfrågningar från myndigheter. Utlåtanden till kommuner publiceras inte på webben.

Bilagorna till cirkulären publiceras på webbsidorna endast om förbundet har dem i elektronisk form. Bilagor i tryckt form skickas till kommunerna tillsammans med cirkuläret.​

Sök
Listobjekt
I detta cirkulär beskrivs kommunernas och flyktingförläggningarnas arbetsfördelning i tillhandahållandet och produktionen av social- och hälsovårdstjänster för asylsökande.
Asiasanat: HOPE anställda anvisning asylsökande barn barnfamiljer barnskydd behörighet beslutsfattande boende boendeservice cirkulär e-post ekonomi ersättning familjevård finansiering fråga frågor funktionsförmåga företagshälsovård granskning grundlag hemkommun hälsa hälso- och sjukvårdslagen hälsovård hälsovårdstjänster institutionsvård instruktion invandrare invandring kommuner kontaktinformation kostnader kunnat lag laki meddelanden media missbrukarvård olycksfall ordlista organisation personal polisen produktivitet regel rekommendation rekommendationer rokotukset sairaanhoito samarbete samkommun service sjukdom sjukvård skada smittsamma sjukdomar social- och hälsovård socialvård svenska tandvård tillstånd turism utbildning utkomststöd utlänning utlänningar utlåtande utveckling vaccination välfärd äitiys
 Datum: 18.5.2016 Storlek: 144KB
Listobjekt
Riksdagen godkände 29.5.2015 lagarna om ändring av förvaltningslagen, förvaltningsprocesslagen, 2 och 6 § i lagen om högsta förvaltningsdomstolen och 24 § i viteslagen. Samtidigt godkändes ändringar i bestämmelserna om sökande av ändring i 174 lagar. Riksdagen godkände 29.5.2015 lagarna om
Asiasanat: anvisning barn behörighet besvär cirkulär datasekretess domstol e-post fråga frågor förköpsrätt hälsoskydd kollektivtrafik kommunalrätt kontaktinformation kultur lag lagstiftning markanvändning meddelande miljö offentlighet organisation personal rättsskydd servicesedlar social- och hälsovård svenska tvångsmedel undervisning vite ändringssökande
 Datum: 27.11.2015 Storlek: 109KB
Listobjekt
Den nya socialvårdslagen och de andra lagändringarna i samband med den trädde i huvudsak i kraft den 1 april 2015. I samband med detta har också betydande ändringar gjorts i barnskyddslagen.
Asiasanat: anslag anstaltsvård anställda arbetstagare arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte art avgift avtal barn barnfamiljer barnskydd behörighet beslutsfattande besvär boende boendeservice bostad cirkulär datasekretess domstol e-post elevvård faderskap familj familjer form fostran fråga funktionsförmåga förlossning hemkommun hemservice hemsjukvård hemvård hälsa hälso- och sjukvårdslagen hälsovårdstjänster institutionsvård kommuner kommuninvånare kontaktinformation kvalitet lag lagstiftning ledande tjänsteinnehavare lokaler missbrukarvård myndigheter närståendevård organisation organisationer personal polisen projekt regel register rehabilitering rättsskydd samarbete samkommun service serviceboende servicebostad servicesedlar sjukdom sjukvård skada social- och hälsovård socialjour socialvård stödåtgärder tillgång tjänsteinnehavare trygghet utbildning utkomststöd utlåtande utveckling välfärd yrkesexamen äldre ändringssökande öppenvård
 Datum: 27.8.2015 Storlek: 178KB
Listobjekt
Den 1.1.2015 trädde diskrimineringslagen (1325/2014) i kraft. Lagen ersätter den tidigare lagen om likabehandling. Samtidigt trädde också andra ändringar i lagstiftningen i kraft: lagen om ändring av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (1329/2014), ändringar i flera andra lagar, lagen om
Asiasanat: Kommunarbetsgivarna Sveriges Kommuner och Landsting anställda anvisning arbetsgivare arbetstagare art arviointi avtal avtalsvillkor barn behörighet beredskap beslutsfattande bolag cirkulär dagvård datasekretess demokrati diskriminering domstol e-post ekonomi equality ersättning form framtid fråga frågor förlikning förteckning förtroendevalda förvaltningsorgan hållbar utveckling instruktioner julkaisu jämställdhet jämställdhetsplan jämställdhetsplaner kollektivavtal kommunal service kommunalrätt kommuner kommunikation kontaktinformation kultur kundservice kunnat kvalitet kvinna kvinnor kö lag lagstiftning laki lokaler lärare material minoritet minoriteter myndigheter mänskliga rättigheter offentlig service offentlighet ohje organisation organisationer personal projekt regler rekommendationer religion rättsskydd samarbete service sjukvård skador skola skolor social- och hälsovård sommarjobb språk statistik storlek styrelse ställningstagande svenska tasa-arvo tietopankit tillgång tjänsteförhållande tjänstekollektivavtal trakasserier undervisning utbildning utlåtande utvärdering vite välfärd våld yhdenvertaisuus äldre
 Datum: 4.5.2015 Storlek: 187KB
Listobjekt
I början av år 2014 trädde lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (1201/2013) i kraft. Genom lagen genomfördes EU:s patientrörlighetsdirektiv. Enligt lagen har patienten rätt att söka ersättning av FPA för kostnader för medicinskt nödvändig vård (akut insjuknande, försvårad långvarig
Asiasanat: HOPE Vanliga frågor cirkulär direktiv e-post ekonomi ersättning fel finansiering fråga frågor företagshälsovård förlossning förordning hemkommun hälso- och sjukvårdslagen hälsovård initiativ kommuner kontaktinformation kostnader lag läkare olycksfall organisation patienter personal primärvård produktivitet registratur samarbete service sjukdom sjukvård sjukvårdsdistrikt social- och hälsovård stad svenska
 Datum: 14.1.2015 Storlek: 124KB
Listobjekt
I början av år 2014 trädde 48 § i hälso- och sjukvårdslagen i kraft. Enligt paragrafen har kommuninvånaren möjlighet att välja sin vårdenhet var som helst i landet. Valfriheten vid icke brådskande vård gäller primärvård och specialiserad sjukvård. Hälso- och sjukvårdskostnaderna för de kunder som
Asiasanat: HOPE Vanliga frågor anvisning avgift avtal befolkning cirkulär direktiv e-post ekonomi ersättning finansiering form fråga frågor företagshälsovård förordning hemkommun hemsjukvård hälsa hälso- och sjukvårdslagen hälsocentral institutionsvård invånare kommuner kommuninvånare kontaktinformation kostnader kvalitet lag lagstiftning läkare meddelande missbrukarvård olycksfall organisation patient personal primärvård produktivitet rehabilitering rekommendation rekommendationer remiss resekostnader samarbete samkommun service sjukhus sjukvård social- och hälsovård studier svenska tandvård tillgång undersökning val
 Datum: 27.5.2014 Storlek: 138KB
Listobjekt
Riksdagens justitieombudsman har 7.3.2013 meddelat ett avgörande (Dnr 809/4/11) om dosdispensering av läkemedel i öppenvården. Avgörandet gäller läkemedelsdispensering som ordnas av kommunerna inom hemvården och i serviceboende enligt socialvårdslagen. Avgörandet gäller inte institutionsvård.
Asiasanat: anställda arbetstid art arvode avgift avtal boende boendeservice cirkulär ersättning form fråga frågor god praxis hemservice hemsjukvård hemvård hälso- och sjukvårdslagen insolvens institutionsvård kommuner konkurrensutsättning kostnader kö lag lagstiftning läkare marknaden mediciner modell offentlig upphandling ordning organisation personal prissättning regel ränta samarbete samkommun service serviceboende servicebostad servicesedel servicesedlar sjukvård skador social- och hälsovård socialtjänst storlek tillgång tröskelvärde utvärdering yliopisto äldre
 Datum: 14.3.2014 Storlek: 128KB
Listobjekt
De jämnstora indexhöjda klientavgifterna samt inkomstgränserna för de inkomstrelaterade avgifterna och den inkomstrelaterade servicesedeln ändras 1.1.2014.
Asiasanat: cirkulär ekonomi finansiering form förordning hemservice hemsjukvård lag meddelande servicesedlar social- och hälsovård äldre
 Datum: 7.1.2014 Storlek: 83KB
Listobjekt
Klientavgifterna inom social- och hälsovården är bundna till index med stöd av 2 § 2 mom. i klientavgiftslagen (734/1992). Indexjusteringarna görs vartannat år. Också klientavgifterna för barndagvård indexjusteras regelbundet sedan augusti 2008. Klientavgifterna inom social- och hälsovården är
Asiasanat: avgift barn cirkulär dagvård familj index kultur meddelande social- och hälsovård storlek undervisning barnfamilj lag
 Datum: 16.12.2013 Storlek: 89KB
Listobjekt
Enligt 24 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) har kommunen i uppgift att ordna sjukvårdstjänster för dem som bor i kommunen. Till sjukvårdstjänsterna hör bland annat att undersöka sjukdomar, ställa medicinska diagnoser samt ge vård och behandling, tillhandahålla nödvändiga
Asiasanat: cirkulär hälso- och sjukvårdslagen hälsocentraler kommuner lag lagstiftning rehabilitering samarbete sjukdom sjukvård social- och hälsovård
 Datum: 25.6.2013 Storlek: 88KB
Listobjekt
Lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (980/2012) (äldreomsorgslagen) träder i kraft den 1 juli 2013. Lagens syfte är att stödja den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen
Asiasanat: cirkulär funktionsförmåga hälsa hälsovårdstjänster lag samarbete service sjukvård social- och hälsovård välbefinnande äldre
 Datum: 5.7.2013 Storlek: 88KB
Listobjekt
Statsrådets förordning 267/2012 om ersättningstaxa för kostnader för sjuktransport skickas för kännedom till kommunerna och samkommunerna. Förordningen träder i kraft 11.6.2012.
Asiasanat: cirkulär form förordning kostnader lag sjuktransport sjukvård social- och hälsovård utlåtande
 Datum: 21.6.2012 Storlek: 83KB
Listobjekt
I programmet för Katainens I regering fastslås att under denna regeringsperiod ska den ekonomiska utkomsten för dem som har det allra sämst ställt förbättras. I programmet för Katainens I regering fastslås att under denna regeringsperiod ska den ekonomiska utkomsten för dem som har det allra
Asiasanat: avloppsvatten barn cirkulär dagpenning fattigdom förordning föräldrar grundtrygghet hushåll kommuner lag lön social- och hälsovård storlek studiestöd utkomstskydd utkomststöd utslagning utveckling
 Datum: 8.2.2012 Storlek: 99KB
Listobjekt
De jämnstora indexhöjda klientavgifterna samt inkomstgränserna för de inkomstrelaterade avgifterna och den inkomstrelaterade servicesedeln ändras 1.1.2012. I det här skedet har inga andra ändringar gjorts i lagstiftningen om avgifter. Ordalydelsen i klientavgiftsförordningen har ändrats, men
Asiasanat: anstaltsvård avgift barn beslutsfattande besvär cirkulär dagvård familjevård form fråga frågor förordning förordningar försäkring förvaltningsdomstolar hemservice hemsjukvård hälsa hälso- och sjukvårdslagen hälsovårdstjänster index institutionsvård instruktion jour kommuner kö lag lagstiftning ledighet läkare läkarintyg meddelande missbrukarvård närståendevård olycka olycksfall i arbetet patient patienter rehabilitering rättelse samarbete samkommun service servicesedel servicesedlar sjukdom sjukhus sjukledighet sjukvård skada social- och hälsovård styrelse tandvård tjänsteinnehavare understöd undersökning utlåtande välfärd ålderdomshem öppenvård
 Datum: 16.12.2011 Storlek: 133KB
Listobjekt
Hälso- och sjukvårdslagen fokuserar på kundorientering, främjande av hälsa och välfärd, bättre primärvård, mer samarbete mellan olika aktörer och kontroll över kostnadsökningen. Hälso- och sjukvårdslagen fokuserar på kundorientering, främjande av hälsa och välfärd, bättre primärvård, mer
Asiasanat: avtal beslutsfattande centralförvaltning cirkulär ekonomi form forskning fortbildning fråga frågor fullmäktige förhandlingar förordning förtroendevalda hälsa hälso- och sjukvårdslagen hälsovårdstjänster informationssystem initiativ instruktioner invånare kommuner konkurrensutsättning kostnader kvalitet lag myndigheter närservice organisation organisationer patient personal primärvård produktivitet ramlagen regionalt samarbete rehabilitering samarbete samarbetsområde samarbetsområden samkommun service sjukhus sjukvård sjukvårdsdistrikt social service social- och hälsovård socialvård transport utbildning välbefinnande välfärd värdkommunsmodellen kundservice
 Datum: 8.11.2011 Storlek: 115KB